بررسی قابلیت تصاویر UltraCam-D در تشخیص گونه‌های درختی به‌روش شیء پایه در جنگلکاری‌ همسال آمیخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نکتۀ مهم در بهره‌گیری از تمام قابلیت‌های تصاویر هوایی رقومی در جنگلداری، اجرای روش بهینۀ طبقه‌بندی و استخراج اطلاعات مفید است. در این راستا، روش طبقه‌بندی شی‌ء-پایه، تغییرات طیفی درون‌طبقه‌ای ناشی از بافت تاج درختان، فاصله بین تاج‌ها و سایه را کاهش می‌دهد و با ایجاد قطعات همگن، امکان لحاظ کردن همزمان ویژگی‌های طیفی و هندسی را در طبقه‌بندی فراهم می‌آورد. هدف این تحقیق بررسی امکان تشخیص گونه‌های درختی اصلی و تهیۀ نقشه آنها با استفاده از تصاویر هوایی رقومی UltraCam-D به‌روش شی‌ء-پایه در منطقۀ جنگلکاری شده ‌است. پس از پردازش اولیۀ تصاویر، مقادیر مختلف مشخصه‌های قطعه‌بندی بر روی تصویر اجرا شد و بعد از انتخاب بهترین حالت، قطعه‌بندی بر اساس معیارهای موجود، در دو سطح انجام گرفت. طبقات مورد نظر نیز متناسب با این سطوح، به‌صورت سلسله‌مراتبی تعریف‌ و به‌کمک توصیف‌گرهای مناسب، تشریح شدند. پس از انتخاب نمونه‌های تعلیمی، طبقه‌بندی به‌روش نزدیک‌ترین همسایه انجام گرفت و نتیجۀ آن با نقشۀ واقعیت زمینی که به‌روش میدانی تهیه شده ‌بود، مقایسه و صحت آن ارزیابی شد. صحت کلی و ضریب کاپای به‌دست‌آمده، به‌ترتیب 90 درصد و 82/0 است. برای ارزیابی بهتر روش و داده‌های مذکور باید تحقیقات مشابهی در ساختارهای متفاوتی از جنگل انجام گیرد. همچنین استفاده از داده‌های ارتفاعی مناسب و دقیق مانند LiDAR، DSM و DTM، در تجزیه و تحلیل این داده‌ها بسیار کمک‌کننده، مفید و اغلب، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of UltraCam-D images capability for tree species identification using object-based method in the even-aged mixed forestation