دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، آبان 1389، صفحه 187-263