بررسی تنوع گونه های چوبی در رویشگاه های سفید مازوی گرجستانی (Quercus petraea subsp. iberica) (مطالعه موردی: رویشگاه های چوبه درق و دارانا ارسباران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تنوع زیستی گونه‌های چوبی رویشگاه سفید‌مازوی گرجستانی (Quercus petraea subsp. iberica) در دو منطقه چوبه‌درق و دارانای ارسباران است. با استفاده از روش آماربرداری تصادفی بلوکی قطعات نمونه تعیین و در داخل قطعات نمونه 10 آری، نوع گونه‌های درختی شناسایی و قطر برابرسینه آنها اندازه‌گیری شد. همچنین نوع گونه‌های درختچه‌ای شناسائی و تعداد آنها شمارش شد، تجدید حیات دانه‌زاد و شاخه‌زاد سفید‌مازوی گرجستانی و گونه‌های همراه آن نیز در میکروپلات‌های یک آری شمارش شد. تحلیل داده‌ها به‌کمک شاخص‌های تنوع سیمپسون، N2 هیل، شانون- وینر، N1 مک آرتور و یکنواختی ویلسون و اسمیت (Evar) انجام گرفت و اهمیت گونه‌های درختی و درختچه‌ای (SIV) نیز در هر دو رویشگاه محاسبه شد. نتایج نشان داد که غنای گونه‌های درختی و درختچه‌ای در رویشگاه چوبه‌درق به‌ترتیب، 11 و 18 عدد و در رویشگاه دارانا 13 و 10 عدد است. شاخص‌های تنوع و یکنواختی در رویشگاه چوبه‌درق در لایۀ گونه‌های درختی به‌ترتیب 495/0، 144/2، 256/1، 489/2 و 657/0 و در لایۀ درختچه‌ای به‌ترتیب 683/0، 723/3، 937/1، 234/4 و 693‏/0 است. این شاخص‌ها در رویشگاه دارانا در لایۀ گونه‌های درختی به‌ترتیب 651/0، 462/3، 002/2، 092/4 و 639/0 و در لایۀ گونه‌های درختچه‌ای به‌ترتیب 287/0، 142/1، 655/0، 284/1 و 289/0 به‌دست آمد. در لایۀ گونه‌های درختی بیشترین مقدار SIV در رویشگاه‌های چوبه‌درق و دارانا به سفید‌مازوی گرجستانی (به‌ترتیب 064/203 و 710/166 درصد) و کمترین آن به گونۀ بارانک (به‌ترتیب 203/3 و 908/3 درصد) تعلق داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of woody species biodiversity in white georgian oak tree (Quercus petraea subsp. iberica) sites (case study: Choobe daragh and Darana, Arasbaran)