بررسی امکان تهیه نقشه های تنوع و تراکم تاج پوشش جنگل های زاگرس با استفاده از تصاویر سنجنده ETM+ (مطالعه موردی جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق قابلیت داده‌های سنجنده ETM+ در تهیه نقشه‌های تنوع و تراکم تاج‌پوشش درختان جنگلی جنگل‌های قلاجه استان کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. اطلاعات زمینی از طریق نمونه‌برداری سیستماتیک و با 114 قطعه نمونه 36/0 هکتاری تهیه شد. تطابق هندسی تصاویر با روش نقاط کنترل زمینی انجام گرفت. باندهای مصنوعی از راه اعمال نسبت‌گیری طیفی، ایجاد شاخص‌های گیاهی مناسب، تجزیه مؤلفه‌های اصلی، تبدیل ‌تسلدکپ و ادغام ایجاد شد. برای طبقه‌بندی تراکمی تاج‌پوشش، نمونه‌های تعلیمی انتخاب و مجموعه باندی مناسب برای طبقه‌بندی به‌‌‌‌‌‌‌‌کمک نمونه‌های تعلیمی و با استفاده از شاخص واگرایی برگزیده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌روش طبقه‌بندی حداکثر تشابه به انجام رسید و نقشه به‌دست‌آمده با نقشه واقعیت زمینی مورد ارزیابی صحت قرار گرفت. نتایج نشان داد نقشه حاصل دارای صحت کلی 52 درصد و ضریب کاپای 25/0برای چهار طبقه تراکمی و صحت کلی71 درصد و ضریب کاپای 39/0برای دو طبقه کلی تنک و نیمه‌انبوه است. در تهیه نقشه تنوع از شاخص تنوع گونه‌ای شانون- وینر استفاده شد و مقدار این شاخص در هر قطعه نمونه محاسبه شد. پس از استخراج مقادیر ارزش‌های طیفی هر قطعه نمونه در باندهای اصلی و مصنوعی و انجام آزمون نرمال‌سازی کولموگروف- اسمیرونوف، برای انتخاب بهترین باندها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و از بین40 باند اصلی و مصنوعی، 3 باند ETM4، NDVI و MSAVI2 انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین تنوع گونه‌ای و باندهای مذکور، از رگرسیون بهترین زیرمجموعه استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ترکیب خطی مورد بررسی به‌عنوان متغیرهای مستقل در مقایسه با دیگر باندها و ترکیبات به‌کار گرفته شده بهتر می‌تواند تنوع گونه‌ای درختان و درختچه‌ها را برآورد کند (327/0 = Radj2). نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده قابلیت به‌نسبت کم داده‌های ETM+ در تهیه نقشه تراکم تاج‌پوشش و برآورد تنوع گونه‌ای درختی و درختچه‌ای در منطقه مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability study on mapping the diversity and canopy cover density in Zagros forests using ETM+ images (case study Ghalajeh forests, Kirmanshah province)