مقایسه منحنی انعکاس طیفی سطح زیر و روی برگ گونه‌های راش و ممرز با استفاده از طیف سنجی زمینی و شاخص‌های طیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آگاهی دقیق از چگونگی انعکاس طیفی پدیده‌ها از اهمیت بسیار زیادی در سنجش از دور برخوردار است. بازتاب ثبت‌شده از تاج‌پوشش درخت می‌تواند به‌علت تفاوت زاویه برگ‌ها، شاخه‌ها و همچنین فضای درونی تاج‌پوشش، با بازتاب نمونه برگ همان درخت متفاوت باشد. از این‌رو ضروری است که علاوه بر بازتاب طیفی سطح رویی برگ، سطح زیرین برگ نیز مورد بررسی قرار گیرد. اینچنین اطلاعات، لازمۀ مدلسازی بازتاب تاج درختان و توده‌های جنگلی است. هدف از این تحقیق تهیه و بررسی بازتاب طیفی دو سطح زیر و روی برگ دو گونه راش و ممرز در شرایط طبیعی و بررسی تفاوت طیفی آنها با استفاده از شاخص‌های حساس به کلروفیل و کارتنوئید است. در این تحقیق اندازه‌گیری‌های طیفی با استفاده از یک دستگاه طیف‌سنج زمینی به نام ASD FieldSpec با دامنه طول موج طیفی کامل 2500-350 نانومتر بر روی نمونه‌های بر گ 52 درخت در شرایط طبیعی در جنگل خیرود نوشهر انجام و در مجموع 312 منحنی طیفی ثبت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تهیه منحنی‌های بازتاب طیفی گونه‌ها نشان‌ می‌دهد که در گونه ممرز، مقدار انعکاس طیفی سطح زیر برگ در تمامی طول منحنی بیشتر از سطح روی برگ است. در حالیکه در گونه راش، بازتاب، تنها در محدوده مرئی و مادون قرمز دور در سطح زیرین بیشتر و در مادون قرمز نزدیک کمتر است. به‌منظور بررسی دقیق‌تر تفاوت‌های بازتاب طیفی گونه‌ها در دو سطح برگ، شاخص‌های طیفی حساس به غلظت کلروفیل و کارتنوئید و رنگدانه‌های فتوسنتزی محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. ارزش شاخص NDI در سطح روی برگ نسبت به سطح زیرین بیشتر است. در مقابل بر اساس شاخص‌های SIPI و PRI ارزش‌ها در سطح روی برگ نسبت به سطح زیرین کمتر است. در هر سه مورد تفاوت معنی‌داری (01/0α = ، 0001/0p<) بین دو سطح برگ در گونه‌های  ممرز و راش دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of adaxial and abaxial spectral reflectance of Fagus orientalis Lipsky and Carpinus betulu using field spectroradiometer and spectral indices