بررسی الگوی پراکنش مکانی گونۀ بنه (مطالعۀ موردی: جنگل‌های باینگان استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی الگوی پراکنش مکانی جوامع گیاهی، برای درک بسیاری از مسائل در اکولوژی و مدیریت جنگل ضروری است. با توجه به اهمیت اقتصادی- اجتماعی گونۀ بنه، این الگو به‌عنوان معیاری برای کنترل تغییرات و پایش جنگل، بررسی شد. منطقه‌ای 50 هکتاری از جنگل‌های باینگان در استان کرمانشاه با حداقل دست‌خوردگی و تخریب انتخاب شد و ‌آماربرداری در قالب یک شبکۀ آماربرداری منظم با شروع نقطۀ تصادفی و با ابعاد 100´100 متر صورت گرفت. در این بررسی از روش‌های قطعه نمونه با مساحت ثابت و روش‌های فاصله‌ای مربع تی و ترکیبی استفاده شد. 50 قطعۀ نمونه و 50 نقطۀ نمونه‌برداری مربوط به‌روش‌های فاصله‌ای برداشت شد و اطلاعات لازم از جمله تعداد در قطعات نمونه و فواصل مورد نظر در روش‌های فاصله‌ای، اندازه‌گیری شد. برای تحلیل الگوی پراکنش مکانی با استفاده از قطعۀ نمونه، از شاخص‌های پراکنش گرین، موری‌سیتا، استانداردشدۀ موری‌سیتا و برای بررسی الگوی پراکنش مکانی در روش‌های فاصله‌ای از شاخص‌های ابرهارت، هینز، هاپکینز و C استفاده شد. همۀ شاخص‌های مربوط به قطعۀ نمونه، الگوی کپه‌ای را برای بنه نشان دادند. از میان شاخص‌های فاصله‌ای ابرهارت و هینز الگوی کپه‌ای، شاخص C الگوی یکنواخت و شاخص هاپکینز الگوی تصادفی را برای بنه ارائه کردند. در مجموع نتایج به‌دست آمده از شاخص‌های پراکنش مختلف، الگوی پراکنش مکانی بنه به شکل کپه‌ای تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of spatial pattern of wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) (case study: Bayangan forests, Kirmanshah)