تدوین مهم ترین پیامدها و عوامل تأثیرگذار بر مدیریت مردم محلی جنگل های زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضة آبخیز قلعه گل استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، مهم‌ترین پیامدها و عوامل تأثیر‌‌گذار بر مدیریت مردم محلی جنگل‌های زاگرس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سوات تدوین شد. به این منظور ابتدا نظرهای دست‌اندرکاران جمع‌آوری شد و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی کمی شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد تصمیم‌سازی‌های نامناسب مدیریت اجرایی، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت مردم محلی جنگل‌های زاگرس است. مدیریت مشارکتی، منابع مالی ضعیف برای ادار‏ۀ جنگل و کاهش هزینه‌های ادارۀ جنگل به‌ترتیب پس از تصمیم‌سازی‌های نامناسب، مهم‌ترین پیامدها و عوامل تأثیر‌گذار بر مدیریت مردم محلی جنگل‌های زاگرس، گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The main consequences of affecting factors on forest management of local settlers in the Zagross forests (case study: Ghalegol watershed in Lorestan province)