ارائۀ الگوی تصمیم¬گیری برای یکان مدیریت جنگل¬های زاگرس در شرایط عدم اطمینان (مطالعۀ موردی: سامان عرفی تاف استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، یکان مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (سامان عرفی روستا) با یکان مدیریت مردم محلی (سامان‌های عرفی کوچک درون سامان بزرگ) مقایسه شد. برای مقایسه از تحلیل‌های دست‌اندرکاران و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به‌منظور ارزیابی خطای عدم اطمینان در تصمیم‌گیری از تحلیل حساسیت پویا استفاده شد. نتیجۀ فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان می‌دهد یکان مدیریت مردم محلی ارجحیت بیشتری دارد. با افزایش اهمیت عنصرهایی که تفاوت وزن دو گزینه را بیشتر می‌کنند، نتیجۀ تحلیل تصمیم با نتیجۀ انتخاب اولیه یکسان است. از این‌رو نتیجۀ پژوهش پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of decision making pattern for forest management unit under uncertainty conditions (Case study: Taf local area-Lorestan)

چکیده [English]

In this research, Forest management Unit (FMU) ofForestand Rangeland Organization (FRO) is compared with FMU of local residents. For this purpose, stakeholder analysis and Analytic Hierarchy Process (AHP) were applied. For evaluating the probable effect of uncertainty in decision making, dynamic sensitive analysis was used. The result of AHP showed that the small FMU is preferable. By increasing the element importances which increase the weight differences of alternatives, the result of decision making is the same as the first alternative. So the result of this research is meaningful. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural People
  • Stakeholder analysis
  • Analytic Hierarchy Process
  • Sensitive Analysis
  • participation