دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 91-169