دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 177-253