تأثیر طول دورۀ سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر کاج چلغوزه (Pinus gerardiana Wall.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آزمایش سازگاری گونه‌های درختی و درختچه‌ای سوزنی‌برگ در ایران، اهمیت خاصی دارد. به‌همین دلیل مطالعۀ ویژگی‌های فیزیولوژیکی بذر این گونه‌ها به‌منظور تولید نهال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌دلیل شباهت ویژگی‌های اکولوژیکی رویشگاه طبیعی کاج چلغوزه با ارتفاعات شرقی ایران، پژوهش حاضر در مورد این گونه انجام شد. با توجه به اینکه بذرهای کاج چلغوزه (Pinus gerardiana) مانند بیشتر سوزنی‌برگان به عاملی برای برطرف کردن خواب فیزیولوژیکی احتیاج دارند، این آزمایش به‌منظور تعیین بهترین دوره زمانی  سرمادهی و تأثیر آن بر افزایش درصد جوانه‌زنی به اجرا در آمد. تیمارها شامل 22 دورۀ سرمادهی مختلف از 10 تا 32 روز بود. آزمایش در قالب بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار و هر تکرار با 30 بذر انجام گرفت. زمان اتمام دورۀ سرمادهی همۀ تیمارها با یکدیگر مصادف بود. سپس صفات درصد بذرهای پوسیده، درصد جوانه‌زنی بذر و طول ریشه‌چه‌ها محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری داده‌های به‌دست آمده، اجرا شد. نتایج نشان داد که نگهداری بذرهای مرطوب در دمای 4 درجۀ سانتی‌گراد به‌مدت 33 روز، جوانه‌زنی را 38 درصد افزایش داد، در حالی که سرمادهی کمتر از 16 روز سبب جوانه‌زنی نشد. در مجموع بهترین مدت سرمادهی برای بذر این گونه 30-23 روز قبل از کاشت تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of stratification length time on germination of chilgoza pine (Pinus gerardiana Wall.)

چکیده [English]

This study was carried out to identify the best required time for stratification along with the optimum time and generation power test of seeds. The treatments include 22 different periods of stratification from 10 to 32 days. The experiment was done as completely random design blocks with four replicate with 30 seeds within each block. The Ending time of stratification period was the same for all treatments. The percentage of rotten seeds, seed germination and rootlet length were measured, and then the obtained data were analyzed statistically. The results indicated that Chilgoza seeds incubated in temperature of 4°C for 33 days could germinate 38%. While the seeds with less than 16 days has no germination power. In general, this study suggests the period of 23-30 days as the best time for stratifying Chilgoza seeds. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chilgoza pine
  • Seed
  • Physiological dormancy
  • Stratification
  • Germination