بررسی عملکرد رویشی کاج بروسیا (مطالعۀ موردی: طرح جنگلکاری عرب‌داغ، استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی عملکرد رویشی جنگلکاری 17 سالۀ کاج بروسیا (مبدأ بذر ترکیه) به مساحت 63 هکتار با تراکم کاشت 3×2 متر در پارسل 15 سری یک طرح جنگلکاری عرب‌داغ استان گلستان انجام گرفت. 63 قطعۀ نمونۀ مربعی به مساحت 400 مترمربع به‌صورت منظم تصادفی در منطقۀ مورد نظر پیاده شد. متغیرهای برداشت‌شده در قطعات نمونه عبارتند از: قطر برابر سینه، ارتفاع کل، ضریب شکل، زادآوری، چندشاخگی تنه، شادابی تاج، سلامت تنه، شاخه‌دوانی، شاقولی بودن تنه و تقارن تاج. محاسبات میانگین قطر و ارتفاع، سطح مقطع، ضریب قدکشیدگی، حجم و متوسط رویش سالیانۀ حجمی و همچنین تحلیل روابط بین متغیرها انجام گرفت. نتایج نشان داد که در مقایسه با جنگلکاری‌های مرغوب کاج بروسیا در کشور مبدأ (ترکیه) با سن و تراکم کاشت یکسان، منطقۀ عرب‌داغ از متوسط قطر برابر سینه و سطح مقطع برابر سینۀ بیشتر (043/14 در برابر 7/13 سانتی‌متر و 983/27 در مقابل 24 مترمربع در هکتار) و ارتفاع غالب، متوسط ارتفاع، حجم در هکتار و متوسط رویش سالیانۀ حجمی در هکتار کمتر (به‌ترتیب 07/9 و 016/8 در مقابل 93/10 و 80/8 متر، 449/95 و 618/5 در مقابل 112 و 6/6 مترمکعب در هکتار) برخوردار است و به‌طور کلی از نظر کلاسۀ رویشگاهی بین رویشگاه‌های متوسط تا خوب قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توان مناطقی با شرایط اکولوژیکی مشابه را به‌عنوان عرصه‌های مناسب جنگلکاری با گونۀ کاج بروسیا مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on growth performance of Turkish pine (Case study: Arabdagh afforestation plan, Golestan province)

چکیده [English]

This research was carried out in parcel 15 of the first district  of Arabdagh afforestation plan to study the growth performance of 17- year old  Turkish pine (Pinus brutia Ten.) plantations (ca. 63 ha and 2×3 m  spacing). Sixty three sample plots were selected as random-systematic design. Within each plots, DBH, Total Height (TH), form factor, natural regeneration, stem form, crown vitality, stem health, mode of branching, stem straightness and crown symmetry were recorded. Computation of Dominant Height (DH), mean height and DBH, Basal Area (BA), height/DBH ratio, Total Volume (TV) and Mean Annual Increment of Volume (MAIV) and analysis of variable correlations were performed. Results showed that Arabdagh plantation had greater DBH and BA (14 vs. 13.7 cm and 27/983 vs. 24 m2/ha respectively) and less DH, mean height, TV and MIAV than the good sites of Turkish pine plantations in the country of origin with same age and plantation density which generally located between good and medium site conditions for Turkish pine plantation. Therefore regions with same ecological conditions can be considered as suitable sites for Turkish pine plantation. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pinus brutia Ten
  • Plantation
  • Plantation density
  • Site index