برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اقتصاددانان محیط زیست در سال‌های اخیر به ارزشگذاری و سنجش نقش محیط زیست در تامین رفاه انسان پرداخته‌اند. پارک جنگلی قائم در کرمان از جمله تفرجگاه‌های مهم این شهرستان است. هدف از اجرای این تحقیق برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی قائم با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است. برای دستیابی به این هدف و برآورد تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لوجیت، برمبنای روش حداکثر درستنمایی استفاده شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از 115 پرسشنامه از بازدیدکنندگان این پارک به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهد که میانگین تمایل هر فرد به پرداخت برای بازدید از این پارک، 2157 ریال و تمایل به پرداخت سالانۀ هر خانوار، 33/178191 ریال است. با توجه به نتایج، ملاحظه شد که یک درصد افزایش در قیمت پیشنهادی، احتمال پذیرش آن را 5/40 درصد کاهش می‌دهد و نیز متغیر درآمد، بیشترین تأثیر را در پذیرش مبالغ پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment of recreational value of Qaem forest park in Kerman using contingent valuation method

چکیده [English]

Valuation of environmental resources plays an important role in environmental economics in recent years. Qaem eco-park is one of the most important recreation areas inKermanprovince. Estimation of recreational value of the park, using contingent valuation method is the purpose of this study. To achieve this goal and estimation of people’s willingness to pay, Logit model based on maximum likelihood method was used. Data for this study have been collected by 115 questionnaires. The results showed that the average of WTP for person to visit the park is 2157 Rials and households’ WTP is 178,191.33 Rials. According to the results, one percent increase in the bid price decreases the probability of its acceptation by 40.5 percent. Also, the results show that variable of income has the most effectiveness on acceptation of bid prices. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qaem Eco-park
  • Conditional valuation
  • Kerman
  • Recreational value