ارزیابی و مقایسۀ کارایی دو روش چوبکشی با اسکیدر چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود، نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور تهیۀ طرح بهره‌برداری جنگل، ارزیابی هزینۀ گزینه‌های مختلف بهره‌برداری ضروری است. این کار نیازمند تخمین نرخ تولید بهره‌برداری، تجهیزات و هزینه‌های کارگری است. به همین منظور، برنامه‌ریزان بهره‌برداری باید از خصوصیات هزینه‌ای و اجرایی سیستم‌های موجود بهره‌برداری، به‌ویژه در مورد اندازۀ گرده‌بینه، فاصله و جهت چوبکشی آگاه باشند. مطالعات مربوط به کارایی به‌منظور تشریح، فهم و بهبود عملیات بهره‌برداری جنگل هنوز به فراوانی انجام می‌گیرد. این تحقیق با استفاده از اسکیدر چرخ‌لاستیکی تیمبرجک C450 در بخش نمخانۀ جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام گرفت. اهداف این مطالعه، معرفی مدل مطالعه زمانی برای دو روش چوبکشی گرده‌بینۀ کوتاه و بلند و تعیین عواملی مانند هزینۀ ساعتی و نرخ ماشین در مرحلۀ چوبکشی است. در این تحقیق از مطالعۀ زمانی پیوسته بر اساس داده‌های واقعی در دو روش چوبکشی استفاده شد. مدل رگرسیونی برای روش گرده‌بینۀ کوتاه شامل عوامل فاصلۀ چوبکشی و تعداد گرده‌بینه است، در حالیکه مدل رگرسیونی برای روش گرده‌بینۀ بلند شامل فاصلۀ چوبکشی و فاصلۀ کشیدن بار به پشت ماشین است. نتایج نشان داد که تولید دو روش گرده‌بینۀ کوتاه و بلند با در نظر گرفتن زمان‌های تأخیر به‌ترتیب 7/6 و 8/9 مترمکعب در ساعت و بدون در نظر گرفتن زمان‌های تأخیر به‌ترتیب 9/8 و 3/13 مترمکعب در ساعت است. هزینۀ روش گرده‌بینۀ کوتاه با در نظر گرفتن زمان‌های تأخیر و بدون آن به‌ترتیب 98100 و 71400 ریال در مترمکعب بوده و هزینۀ روش گرده‌بینۀ بلند، با و بدون تأخیرها به‌ترتیب 66900 و 49400 ریال در مترمکعب است. مقدار تولید در هر دو روش چوبکشی گرده‌بینۀ کوتاه و بلند به‌طور مستقیم با فاصلۀ چوبکشی ارتباط دارد. همچنین تولید چوبکشی در هر دو روش نسبت به فاصلۀ چوبکشی دارای حساسیت بیشتری در مقایسه با تعداد گرده‌بینه و فاصلۀ کشیدن بار به پشت ماشین است. در این مقاله، مؤلفۀ تأخیر در داده‌های مطالعۀ زمانی نیز تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and comparison of two skidding methods using wheeled cable skidder (Case study: Kheyrud forest, Noshahr)

چکیده [English]

Evaluating the cost of different harvesting alternatives is necessary to develop an efficient forest operation plan. This requires estimation of harvesting production rates, equipment and labor costs. To do this, the harvest planner must understand the operating and cost characteristics of the available logging systems especially considering the tree size, skidding distance, and skidding direction. Productivity studies are still frequently used to describe, understand and improve forest operations. This study was carried out in Namkhaneh district in Kheyrud forest using Timberjack 450c wheeled cable skidder. The objectives of this study were to formulate time-consumption models for short-log and long -log methods and determine factors such as production, cost per hour and machine rate during the skidding phase. The study used continuous time studies based on empirical data for two logging methods. The regression model for short-log method included the following factors: skidding distance and number of log. However, the model for long-log method included: skidding distance and winching distance. Results indicated that the productivity of the short-log and the long-log with delay times was found to be 6.71 and 9.84 m3/h, respectively. The productivity of the short-log and the long-log without delay times was found to be 8.92 and 13.34 m3/h, respectively. The cost in short-log method with and without delay times were 98120 and 73810 Rials/m3, and the cost in long-log method with and without delay times were 66910 and 49350 Rials/m3, respectively. Productions in both short and long log methods were directly related to skidding distance. Also, productivity was more sensitive to skidding distance than number of log and winching distance. Finally, this paper analyzes the delay component of time-study data sets. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logging method
  • Wheeled skidder
  • Time study
  • production
  • Cost