به¬‌کارگیری معادلات نرمال‌سازی در تعیین درختان برتر گونۀ راش (Fagus orientalis Lipsky) در طرح جنگلداری دکتر بهرام‌نیا، گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برنامه‌های اصلاح نژاد درختان جنگلی با انتخاب درختان برتر در توده‌های طبیعی، ما را در رسیدن به حداکثر بهره‎وری و افزایش تولید جنگل‎ها یاری می‌کند. شناسایی درختان برتر گونۀ راش شرقی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گونه‌های تولیدی جنگل‌های شمال ایران، برای حفظ و توسعۀ ژنتیکی توده‌های آن اهمیت بسیاری دارد. به‌این منظور با توجه به نواحی رویشی راش در سری یک جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان، پارسل‌‍‌هایی‎ با تیپ راش تا راش آمیخته انتخاب شدند. 46 درخت کاندید برتر به روش مقایسه‌ای، شناسایی شده و بر اساس 20 صفت کمی و کیفی با درختان مقایسه‎ای، ارزیابی شدند. سپس با وزن‌دهی صفت‌ها و به‌کمک روش امتیازدهی بر اساس محاسبۀ معادلات نرمال‌سازی، درختان امتیاز‎دهی شده و درختان برتر نهایی مشخص شدند. بر اساس نتایج معادلات نرمال‌سازی‎، 37 پایه از درختان کاندید برتر و 9 پایه از درختان مقایسه‌ای، شناسایی شده و با توجه به رتبۀ آنها به عنوان درخت برتر نهایی معرفی شدند و مشخص شد که این روش دقت زیادی در تفکیک جزئی تفاوت‌های درختان برتر و غیر برتر دارد. صفت‌‌های مهم در شناسایی درختان برتر نهایی راش در ابتدا، ارتفاع کل، راست بودن تنه و موجداری تنه و سپس رویش قطری، طول تنه بدون شاخه، زاویۀ شاخه‎ها و تقارن تاج تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Plus trees identification of oriental Beech by normalization equations in Dr. Bahramnia forestry plan, Gorgan

چکیده [English]

Foresttree breeding programs with the selection of plus trees in natural stands are very important to reach the highest utilization and production rate of the forests and products. Identification of Beech plus trees as one of the most important productive species in the northern forests ofIranhas high value for gen preservation and extension of its stands. Thus, pure and mixed beech compartments in the first district of Shast Kalateh forests in Gorgan, were selected as the main distribution area of this species. Forty six candidate trees were identified by comparision method and were evaluated for twenty quantitative and qualitative traits with control trees. Then, final plus trees were determined using characters weighing and using scoring method based on calculation of the normalization equations. The results indicated that thirty seven individuals of total candidate trees and nine individuals of control trees were determined as final plus trees based on normalization equations of their grades. The results showed that this method has high precision in segregation of differences between plus and non-plus trees. Total height, stem direction, undulating and diameter growth, stem length without branch, branch angle and canopy polarity were known as important traits in identification of beech final plus trees. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech
  • Plus tree
  • Quantitative and qualitative characters
  • Normalization equations