بررسی اثر جنگلکاری بر تنوع گیاهی زیراشکوب (مطالعۀ موردی: لنگرود، گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تخریب و کاهش سطح جنگل‌ها، نشان‌دهندۀ ضرورت جنگلکاری برای احیا و توسعۀ این منابع طبیعی تجدیدپذیر است. جنگل‌های دست‌کاشت به‌دلیل ویژگی‌های مخصوص به خود، می‌توانند بر تنوع پوشش گیاهی زیراشکوب تاثیرگذار باشند و موجب حذف یا حضور بعضی از گونه‌ها شوند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت پوشش گیاهی کف جنگل در دو تودۀ مختلف جنگلکاری‌شده (توسکا و افراپلت - ون) در دهۀ هفتاد، و یک تودة جنگل طبیعی مجاور آنها در منطقه‌ای از شرق گیلان است. در هر منطقه، 25 قطعه نمونه به مساحت 10 آر بطور تصادفی-سیستماتیک پیاده شد و نمونه‌برداری درختان سرپا و وضعیت توپوگرافی عرصه انجام گرفت. پوشش گیاهی کف جنگل نیز با استفاده از دو قطعۀ نمونۀ کوچک، یکی در مرکز و دیگری در منطقه‌ای با متراکم‌ترین پوشش گیاهی پلات، اندازه‌گیری شد. تنوع گونه‌ای و شاخص‌های متفاوت تنوع با استفاده از تحلیل کوواریانس یکطرفه مقایسه شد. نتایج نشان داد که تنوع و غنای گونه‌ای بیشتر در جنگل طبیعی از دو منطقه جنگلکاری بیشتر است. همچنین این شاخص‌ها نشان‌دهندۀ تنوع بیشتر گونه‌های علفی پوشش کف جنگلکاری توسکا نسبت به جنگلکاری افراپلت و ون بود. شاخص تنوع شانون و شاخص یکنواختی سیمپسون به‌ترتیب برای مطالعات تنوع و پراکنش گیاهان مناسب تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison between understory phytodiversity of a natural forest and forest plantations (Case study: Langerud – Guilan)

چکیده [English]

Overexploitations of forests and degradation can be considered as a rational reason behind any reforestation project aiming at development and rehabilitation. For their specific characteristics, the forest plantations can affect the diversity of understory vegetation and cause ecological present or absent of herbs, forbs and bushes. The aim of the current study was to evaluate the floral diversity and understory vegetation cover in two reforestation projects (maple-ash and alder) planted in 1970s and a nearby natural stand located in the East of Guilan province, Iran. Twenty five plots (1000 m2) were random-systematically selected in each area. All measurements for forest trees as well as topographical features of the plots were considered. The diversity of the understory plants were also estimated using two micro-plots. One-way analysis of variance by means of the aspect and slope as covariances was run to evaluate the differences. Compared to forest plantations, the results showed higher diversity indices for natural forest. Alder plantation was also more diverse than maple-ash in case of micro-flora.Shannon diversity index and Simpson evenness index were characterized as favorite indicators to evaluate the plant diversity and distribution, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytodiversity
  • Reforestation
  • Biodiversity indices
  • Eastern Guilan forests