واکنش آناتومی برگ درخت زبان¬گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) در مقابل گازهای آلاینده و عوامل اقلیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از عوامل تهدیدکنندۀ پوشش گیاهی در مناطق شهری، آلودگی هوا و گازهای آلاینده‌ است که با غلظت‌های مختلف در فضای شهرها پراکنده‌اند و به همراه عوامل اقلیمی و انسانی آثار مخربی را بر روی پوشش گیاهی ایجاد می‌کنند. در مقابل، پوشش گیاهی نیز با توجه به کارکردهای زیست‌محیطی تأثیر زیادی در کاهش اثر گازهای آلاینده دارند. این تحقیق با هدف بررسی اثرگازهای آلایندۀ شهری شامل NO2، SO2، O3 و اقلیم (دما و بارندگی) بر واکنش‌های آناتومی گیاه زبان‌گنجشک در شهر تهران انجام گرفت. به‌منظور این بررسی خصوصیات آناتومی مانند ضخامت، مزوفیل و آوند پهنک، ضخامت و تعداد سلول‌های نردبانی واسفنجی، ضخامت کوتیکول، ضخامت اپیدرم، ضخامت و تعداد کلانشیم و پارانشیم رگبرگ اصلی برگ گیاه در مقابل گازهای آلاینده و عوامل اقلیمی با استفاده از آنالیز همبستگی بررسی شد. نتایج حاکی از آنست که با افزایش آلودگی ضخامت پهنک، ضخامت مزوفیل پهنک و ضخامت پارانشیم نردبانی پهنک افزایش یافته و شاخص نسبت پارانشیم نردبانی به پارانشیم اسفنجی (Rp/RS) در مقابل افزایش دما، افزایش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of leaf anatomy in Ash (Fraxinus rotundifolia Mill.) to pollutant gases and climatic factors

چکیده [English]

Air pollution is a factor threating the green areas and vegetation in urban zones. Pollutant gases spreading with different density in urban spaces have destructive effects on vegetation along with climatic and antropogenic factors. On the other side, green spaces decrease noticeably the effects of pollutant gases on human society due to their ecological function. This study was carried out to find the effects of urban pollutant gases (SO2, NO2 and O3) and climatic factors (temperature and precipitation) on Fraxinus rotundifolia Mill. In Tehran. For this purposes, anatomical characteristics including leaf blade and cuticle thicknesses, epidermis thickness, blade mesophyll thickness, thickness and number of layers of spongy and palisade parenchyma mesophyll, blade vascular bundle thickness, number and thickness of collenchyma and parenchyma of main vein of Fraxinus rotundifolia Mill. leaves were studied by using correlation analysis. The results demonstrated an increase in leaf blade thickness, blade mesophyll thickness and palisade parenchyma thickness in response to increase in urban air pollution. Furthermore, the ratio of palisade parenchyma to spongy parenchyma (RP/RS) increased as the temperature rose. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Climate
  • Leaf anatomy
  • Ash
  • Urban green areas