بررسی تأثیر نور بر زنده¬مانی نهال¬های بذری بنه در خرم¬آباد- لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

احیای پوشش گیاهی در عرصه‌های در حال تخریب یکی از راه‌های حفظ و نگهداری گونه‌های با ارزش جنگلی بوده که باید بر‌اساس روش‌های علمی و فنی با توجه به توان اکولوژیکی منطقه صورت گیرد. در برخی موارد بعد از استفاده از بذر برای جنگلکاری با گونة بنه سبز شدن بذرهای کاشته‌شده با مشکل روبه‌رو می‌شود و به‌‌وی‍ژه در ماه‌های گرم و آفتابی تعداد زیادی از نهال‌ها خشک می‌شوند و از بین می‌روند. به‌منظور دستیابی به مناسب‌ترین شرایط استقرار نهال بعد از کاشت بذر، تحقیقی در قالب طرح کامل تصادفی در 8 تکرار و 4 تیمار (نور کامل، 50 درصد سایه، 75 درصد سایه و سایۀ کامل) به اجرا درآمد. برای ایجاد سایه از پوشش تخته‌ای یک مترمربعی استفاده شد. به این منظور، پوشش مصنوعی طوری طراحی شد که عبور نور بصورت انتخابی 100،50، ‌25 درصد و سایۀ کامل (پوشش کامل) استفاده شد. طی پنج سال آماربرداری نهالها از نظر زنده‌مانی و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مشخص شد که در سال اول بعد از کاشت، بین تیمارها در سطح یک درصد‌ از نظر زنده‌مانی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد، ولی به‌تدریج طی آماربرداری‌های سال‌های بعد اختلاف شدت گرفت و در سال پایانی طرح (سال پنجم) به اوج رسید.‌ به‌طوری‌که اختلاف بین تیمار‌ها از نظر زنده‌مانی در سطح یک درصد معنی‌‌دار شد. مقایسۀ تیمارها با آزمون دانکن نشان داد که سایۀ کامل و 75 درصد سایه نسبت به دیگر تیمارها، بیشترین درصد زنده‌مانی را در پی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the influence of light on surviving of pistachio saplings in Lorestan province

چکیده [English]

Rehabilitation of vegetation in degraded areas is one of the suitable strategies for conservation of valuable forest species. This should be done by technical and scientific methods, considering the land ecological capabilities. In some cases the density of pistachio saplings have been decreased and finally died after sowing, because they face sunny and warm months of the year while germinating. Hence this study was conducted in order to determine the best method for taking care of saplings after plantation. The research work was done based on Completely Randomized Design (CRD) with four treatments (sunny, 50% shadow, 75% shadow, 100% shadow) and eight replicates. A board coverage (1×1 m) was used for creating shadows. Sampling was conducted during 5 years, then data were analyzed by SPSS package. The results showed that in the first year, there was not any significant difference among treatments (p < 0.01) in surviving, but differences gradually increased and at the end of fifth year there was highly significant differences among treatments, whereDuncantest showed 100% and 75% shadow treatments had the most surviving percentages compared to the other treatments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reclamation management
  • Pistachio
  • light
  • Surviving
  • Sowing
  • Lorestan