برنامه‌ریزی شبکۀ جادۀ جنگلی با در نظر گرفتن هزینه‌های جاده‌سازی و بهره‌برداری (مطالعۀ موردی: بخش گرازبن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جنگل‌های خزری تنها منبع تولید چوب در ایران هستند. معمول‌ترین روش چوبکشی و خروج نیز چوبکشی زمینی با استفاده از اسکیدرهاست. به‌دلیل کافی نبودن تراکم جاده‌های جنگلی، قسمت‌های زیادی از این جنگل‌ها دور از دسترس هستند. بنابراین به‌منظور تسهیل عملیات بهره‌برداری، افزایش تراکم جاده‌های جنگلی به‌عنوان یک راه‌حل مطرح است. هدف از این مطالعه، تلفیق هزینه‌های بهره‌برداری (منتج از مطالعۀ زمانی) و جاده‌سازی با استفاده از نرم‌افزار NETWORK 2000 و تصمیم‌گیری در مورد گسترش شبکۀ جادۀ بخش گرازبن از جنگل خیرود بود. در این تحقیق از مطالعۀ زمانی پیوسته بر اساس داده‌های واقعی چوبکشی استفاده شد. مدل رگرسیونی به‌دست آمده تابع عامل فاصلۀ چوبکشی است. نتایج نشان داد که حداقل هزینۀ جاده‌سازی و چوبکشی در حالتی امکان‌پذیر است که تمامی جاده‌های پیشنهادی ساخته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forest road planning considering road and skidding costs (Case study: Kheyrud Forest)

چکیده [English]

Hyrcanian forests are the only forests designated for commercial timber production inIran. Ground-based skidding is the most common timber harvesting system used in these forests, but due to low road density (1-2m/ha), large parts of the forests are still inaccessible. To facilitate timber harvesting in the forest, it has been proposed to increase the road density up to 20 m/ha. The aim of this study was to incorporate the estimated skidding costs through a time study into existing transportation planning tool, NETWORK 2000 software package to help decision making on forest road building. This method was applied to Gorazbon district in Hyrcanian forests, where 244 links were built for analysis. The study used continuous time studies based on empirical data for this logging method. The resulted regression model is a function of skidding distance. The best solution found by NETWORK 2000 indicated that all proposed roads should be built to minimize the total skidding and road building costs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Forest road network
  • optimization
  • NETWORK 2000
  • Fixed costs
  • Variable costs