ارزیابی توانایی گروه¬های قطع در اجرای قطع هدایت¬شده در جنگل¬های غرب استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کنترل صدمات بهره‌برداری برای تولید پایدار چوب در جنگل‌های شمال ایران، اهمیت فراوانی دارد. روش‌هایی که اغلب برای کنترل صدمات سفارش شده است، مبتنی بر طراحی مسیرهای چوبکشی قبل از قطع درختان و انجام قطع هدایت‌شده است. انجام قطع هدایت‌شده نیازمند گروه‌های قطعی است که توانایی انداختن درختان به مسیرهای درست را داشته باشند. بررسی حاضر ارزیابی آزمایشی از توانایی گروه‌های قطع برای انجام این کار است که در پارسل 207 سری 2 ناو اسالم اجرا شد. از بین درختان قطع‌شدۀ چهار گروه قطع، 25 اصله درخت به‌طور تصادفی برای هر گروه قطع انتخاب شد. مسیرهای اُفت صحیح قبل از قطع با رنگ بر روی تنه درختان مشخص شد و آزیموت مسیر اُفت انتخاب‌شده و واقعی با استفاده از قطب‌نما به‌دست آمد و تفاوت آنها برای تمام گروه‌های قطع محاسبه شد. مقایسۀ میانگین خطای قطع نشان داد که هیچ کدام از گروه‌های قطع موفق به اجرای قطع هدایت‌شده نشدند، بنابراین عملیات قطع، مطابق با اهداف قطع هدایت‌شده نبود. رسیدن به اهداف قطع هدایت‌شده در منطقۀ مورد بررسی نیازمند تدوین برنامه‌های آموزشی برای کارگران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability assessment of felling crew in directional felling in west forest of Guilan province

چکیده [English]

Control of logging damage is important for sustainable timber production in Caspian forests. Methods often recommend to control damage levels including directional felling and pre-felling design of skid trial. Directional felling needs felling crew with the ability of leading the trees to an accurate falling path. The present study is an experimental evaluation of felling crew ability for directional felling that carried out in compartment 207 of Nav district in Asalem watershed. A total of 25 trees were randomly selected from the total harvested trees by four felling groups. Falling path of selected trees was specified by paint on the trunk of trees and recorded by using a compass prior to and after tree’s falls. The difference between the intended and actual direction of tree's fall was then calculated for each felling group and an average margin of felling error was calculated for each felling group. Comparison of mean directional error for felling groups indicated that none of felling crew could direct the marked trees to desired path. The result showed that current felling is not according to goals of directional felling. Results suggested that felling worker in study area need more training program for reaching to the goals of directional felling. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Directional felling
  • Chainsaw
  • Logging
  • Skid Trail
  • Asalem