بررسی تأثیر جنگلکاری‌های کاج تدا و صنوبر بر برخی خصوصیات خاک‌های جنگلی (مطالعۀ موردی: منطقۀ فیدره لاهیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور شناخت تأثیر جنگلکاری‌های کاج تدا (Pinus taeda) و صنوبر (Popolus deltoids) روی برخی خصوصیات خاک جنگلی، توده‌های دست‌کاشت این گونه‌ها در منطقۀ فیدرۀ لاهیجان با جنگل طبیعی پهن‌برگ کمتر دست‌خورده بررسی و مقایسه شد. طرح آزمایشی مورد استفاده کاملاً تصادفی با سه تیمار (پوشش گیاهی) و پنج تکرار بود. برای هر تیمار پنج پلات 500 متر مربعی در منطقه انتخاب و در هر پلات نیز پنج درخت به‌طور تصادفی انتخاب و از خاک اطراف آنها از عمق 20-0 سانتی‌متری نمونه‌برداری صورت گرفت. برخی خصوصیات خاک شامل اسیدیته، مقدارهای کربن آلی، فسفر، پتاسیم، کلسیم+منیزیم، بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری و تنفس زی‌تودۀ میکروبی اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج، کشت کاج تدا در مقایسه با صنوبر موجب افزایش وزن مخصوص ظاهری خاک و صنوبر‌کاری در مقایسه با دیگر گونه‌های درختی، موجب افزایش معنی‌دار pH و فسفر در دسترس خاک شد. مقدار کاتیون‌های بازی در خاک زیر کشت صنوبر با خاک جنگل طبیعی و مقدار کربن آلی در هر سه نوع پوشش، اختلاف معنی‌داری نداشت. تنفس زی‌تودۀ میکروبی در خاک جنگل‌های طبیعی بیشتر بود که در مقایسه با تیمارهای کاج تدا و صنوبر تفاوت معنی‌داری دارد. در این تحقیق مشاهده شد که درختان صنوبر طی این مدت توانستند تا حدی موجب بهبود شاخص‌های حاصلخیزی خاک شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of Pinus taeda and Populus sp. plantation on some forest soils properties (Case study: Fidareh of Lahidjan)

چکیده [English]

This research was carried out to study the effects of loblolly pine (Pinus taeda) and Populus sp. plantation on some forest soil properties in Lahidjan region. The experimental design was as completely Randomized Block with three treatments (Land covers) and five replicates. For each land cover, five 500 m2 sample plots were established and five trees were randomly selected within the plots. Soil samples were taken from depth 0-20 cm around each tree. Some soil properties such as pH, organic carbon, texture, microbial respiration were analyzed. The results showed that bulk density of soils differed significantly among Pinus taeda and other trees. Poplar plantation increased significantly pH, Ca+Mg, available P and K in contrast to other tree species. Microbial respiration increased significantly under soils of native forests. It is concluded that poplar plantation could increase the soil fertility index. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afforestation
  • Pinus taeda
  • Poplar plantation
  • Soil characteristics