دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 289-377