برازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری گونه‌های بلوط در جنگل‌های گلازنی¬شدۀ زاگرس شمالی (مطالعۀ موردی: آرمرده- بانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در جنگل‌های زاگرس شمالی، گلازنی یکی از مهم‌ترین استفاده‌های سنتی از جنگل است. این نوع دخالت سبب ایجاد تغییرات مهمی در ساختار این جنگل‌ها شده است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری توده‌های جنگلی، پراکنش درختان در طبقات قطری است. بنابراین در تحقیق حاضر، توزیع احتمال قطر برابرسینۀ گونه‌های بلوط شامل برودار (Quercus brantii)، مازودار (Q. infectoria) و ویول (Q. libani) در جنگل‌های آرمرده واقع در زاگرس شمالی برای شناخت نقش گلازنی بدون نظارت بررسی شد. توزیع درختان در طبقات قطری برای 1021 پایه برودار، 854 پایه مازودار و 1963 پایه ویول برازش یافت. توابع توزیع احتمال مورد بررسی بتا، گاما، نرمال، لگ- نرمال و وایبل بود. مشخصه‌های هر یک از توابع با روش بیشینۀ درستنمایی برآورد شد. مقایسۀ توزیع احتمال واقعی و توزیع احتمال به‌دست‌آمده از توابع، به‌وسیلۀ آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف و کای‌دو انجام گرفت. نتیجۀ برازش توابع بررسی‌شده برای گونه‌های مختلف، متفاوت بود، اما در مجموع توزیع بتا با توجه به اینکه برای هر سه گونه بر اساس هر دو آزمون برازش یافت، به‌عنوان بهترین تابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقات قطری گونه‌های بلوط در زاگرس شمالی انتخاب شد. براساس نتایج این تحقیق می‌توان در مطالعاتی که هدف آنها شبیه‌سازی روند تغییرات جنگل‌های تحت گلازنی سنتی است، از توزیع بتا استفاد کرد. همچنین، وضعیت پراکنش قطری گونه‌های مورد بررسی، نشان‌دهندۀ شرایط بحرانی تجدید حیات این جنگل‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fitting probability distribution functions for modeling diameter distribution of oak species in pollarded northern Zagros forests (Case study: Armardeh-Baneh)

چکیده [English]

Forest pollarding is one of the major uses of NorthernZagrosForest. This kind of intervention cause major changes in the structure of these forests. Trees diameter distribution is one the most important attributes of forest stands structure. In this research, probability distribution of oak species including Q. branti, Q. infectoria and Q. libani in Armardeh Forests Located in Northern Zagros was investigated for studying the role of uncontrolled pollarding on forest structure. The models were fitted to diameter observations for 1021 Q. branti, 854 Q. infectoria and 1963 Q. libani trees. Diameter distribution of trees was derived from 178 0.1 hectare sample plots. Beta, Gamma, Normal, Log-normal and Weibull probability distribution function were fitted to diameter distribution of oak trees. Actual probability and probability which derived from pdfs for diameter distribution was compared using Kolmogrov-Smironov and Chi-square tests. Fitting showed different results for different species. Since, fitted properly to all species based on both tests, Beta function was chosen as the best probability distribution function. Based on results, beta probability distribution can be used for those who want to simulate changes of pollarded forests. Beside, diameter distribution showed a critical situation for forest regeneration. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probability distribution functions
  • Diameter distribution
  • Pollarding
  • Northern Zagros