بررسی تأثیر روشنه¬های حاصل از شیوۀ تک¬گزینی پایه¬ای بر پهنای حلقه¬های رویشی راش (مطالعۀ موردی: جنگل¬های الندان ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی اثر روشنه‌های مصنوعی تاج‌پوشش حاصل از اجرای شیوۀ تک‌گزینی پایه‌ای در راشستان الندان ساری بر پهنای حلقه‌های رویشی درختان را‌ش اشکوب فوقانی در حاشیۀ شانزده حفره (چهار طبقه مساحت)، هشت سال قبل و بعد از تشکیل حفره و مقایسۀ آن با تودۀ مجاور بود. به این منظور با جنگل‌گردشی و شناسایی حفره‌ها و طبقه‌بندی مساحت آنها، نمونه‌های حلقه‌های رویشی در ارتفاع برابر سینه (30/1متر) از 110 اصله درخت راش در حاشیه و رو به مرکز روشنه‌ها تهیه و اندازه‌گیری شد. در سطح یک درصد پهنای حلقه‌های رویشی درختان راش رو به طبقات روشنه‌های تاج‌پوشش در هشت سال بعد از تشکیل آنها اختلاف معنی‌داری را نشان داد. پهنای حلقه‌های رویشی در جهت‌های مختلف و همچنین پهنای حلقه‌های رویشی سال‌های مختلف در سطح یک درصد اختلاف معنی‌دار داشت. بین پهنای حلقه‌های رویشی رو به روشنه‌های تاج‌پوشش در هشت سال قبل و بعد از تشکیل آنها در سطح یک درصد اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. همچنین بین پهنای حلقه‌های رویشی رو به روشنه‌های تاج‌پوشش در هشت سال بعد از تشکیل آنها با تودۀ ‌جنگلی مجاور اختلاف معنی‌دار وجود داشت. این اختلاف را می‌توان در قطر و سن متفاوت، توان فیزیولوژیکی درختان و شرایط نوری نسبت داد. به‌طور کلی شیوۀ تک‌گزینی اجراشده، با توجه به اندازۀ روشنه‌ها، سبب افزایش پهنای حلقه‌های رویشی درختان راش در اشکوب فوقانی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of gaps created by single-tree selection system on beech tree ring width (Fagus orientalis Lipsky) (Case study: Alandan forest-Sari)

چکیده [English]

The present study was conducted to explore the effects of harvest-created gaps by single-tree selection system in beech stands in Alandan Forests-Sari on the ring widths of beech trees located at the edge of gaps and unmanaged stands eight years before and after the gap formation. For this purpose, the cores facing towards 16 gaps in four area classes as well as the adjacent un-harvested stands were extracted in diameter at breast height (DBH) and measured from 110 overstory trees. The results indicated significant differences among gap classes in terms of ring widths eight years after their creation (P<0.01). Moreover, various positions within gaps showed significant differences regarding to ring width (P<0.01). Ring widths of the studied beech trees were also different for each year within the eight year period (P<0.01). There was significant difference among gaps eight years before and after cutting (P<0.01). Gaps were also significantly different from the unmanaged stands regarding to ring width (P<0.01). In general, it can be stated that the applied single-tree selection have influenced tree ring width of beech trees eight years after gap creation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canopy gap
  • Beech
  • Ttree ring width
  • Single-tree selection system