بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به اینکه شکل ساقة درخت به‌صورت استوانة کامل نیست، برای برآورد حجم واقعی آن، باید ضریب شکل برای هر گونه محاسبه شود. ضریب شکل پس از قطر برابرسینه و ارتفاع درخت، سومین مشخصة مؤثر در تعیین حجم درخت است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر همزمان مؤلفه‌های رویشگاه مانند جهت جغرافیایی، شیب زمین و مراحل رویشی بر ضریب شکل درختان راش در جنگل‌های طبیعی حوضة شفارود گیلان انجام گرفت. به این منظور، 411 اصله درخت در چهار جهت جغرافیایی (شمال، شمال شرق، شرق و شمال غرب) و در چهار کلاس شیب کمتر از 30،  45-30، 60-45 و بیش از 60 درصد و در چهار مرحلة رویشی جوانی، میانسالی، مسن و کهنسالی اندازه‌گیری شد. برای تجزیه‌وتحلیل تأثیرات مستقل و متقابل داده‌ها از تحلیل سه‌عامله در قالب طرح تصادفی کامل استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، برای مقایسة میانگین داده‌ها با واریانس همگن از آزمون دانکن و واریانس ناهمگن از آزمون دانت در سطح اطمینان 5 و 1 درصد استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که بین تیمارهای بررسی ضریب شکل درختان راش تفاوت معنی‌دار وجود دارد. مقایسة میانگین‌ها با استفاده از روش دانت نشان داد که بین ضریب شکل‌ طبیعی ساقه (5475/0) و هوهه‌نادل (5446/0) تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. این بررسی نشان می‌دهد که با افزایش شیب رویشگاه،  ضریب شکل نیز افزایش می‌یابد و در جهت شمالی این عدد به یک نزدیک‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth stages and site components influence on form factors of beech (Fagus orientalis Lipsky)

نویسندگان [English]

  • A.E. Bonyad 1
  • J. Torkaman 2
  • A. Rohi 2
چکیده [English]

Since tree stems are not cylindrical completely, an index called form factor is needed for estimating the real tree volume. The form factor is third effective component in determining the tree volume after diameter and high. The goal of the present study is to investigate the effects of tree growth stages and site components such as aspects and slope on form factors of Beech (Fagus Orientalis Lipsky). This study was carried out in the Shafaroud forests. In total 411 trees were sampled. These trees were sampled in 4 aspects (north, north- east, north -west and east) and also in the four slope class (<30, 30-45, 45-60 and > 60) with four growth stages. Normality and homogenity of variance were done using Kolmogorov-Smirnov and Levene tests, respectively. Mean comparisons were performed usingDuncantest for homogeneous variance and Dunnett for heterogeneous variance in 5 and 1 percent levels. Results showed that there is a significant difference between various form factors of tree. Dunnett test showed that there is no difference between real form factor of stem (0.5474) and Hohenadl (0.5446). Form factor values increased on north aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beech
  • Form factor
  • Growth stages
  • Hohenadl
  • Shafaroud