دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-207