برآورد موجودی ذخیرة کربن گونة بنه (Pistacia atlantica Desf.) (مطالعۀ موردی: جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی مقدار ترسیب کربن گونة بنه در جنگل تحقیقاتی بنه و بادام فیروزآباد انجام گرفت. با استفاده از آماربرداری اولیه به روش سیستماتیک- تصادفی و تعیین تعداد در هکتار، از هر طبقة قطری پنج سانتی‌متری، 3 اصله درخت به‌صورت تصادفی مشخص و قسمتی از آنها قطع شد و پس از تبدیل، اندام‌های مختلف شامل تنه، سرشاخه، برگ و لاشبرگ به تفکیک وزن شدند. نمونه‌ها به آزمایشگاه انتقال یافت و درصد کربن آلی و ضریب تبدیل هر یک از آنها اندازه‌گیری شد. برای برآورد کربن ذخیره‌شده در خاک، نمونه‌های خاک به‌صورت تصادفی در جهت‌های جغرافیایی اصلی و مناطق مسطح برداشت و با مقایسه با نمونه‌های شاهد (خارج از منطقة جنگلی) مقدار کربن ذخیره‌شده برآورد شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار از تودة جنگلی 99/1 تن و در کل جنگل 3/18654 تن کربن توسط گونة بنه ترسیب شد. کربن ذخیره‌شده در خاک این توده  نیز 78/12 تن در هکتار به‌دست آمد. نتایج آزمون دانکن نشان‌دهندة اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد بین اجزای درخت است. بیشترین مقدار ذخیرة کربن مربوط به تنه و کمترین مقدار، مربوط به برگ بنه است. همچنین در مقایسة ضریب تبدیل اندام‌های مختلف به کربن آلی، کمترین مقدار مربوط به برگ و بیشترین مربوط به لاشبرگ است. این نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تراکم و حفظ موجودی کنونی و با توجه به سطح وسیع این جنگل‌ها در استان فارس، مقدار زیادی از کربن توسط گونة بنه جذب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of carbon storage for Pistachio atlantica Desf. (Case study: Firuzabad Pistachio and Amygdalus forest research, Fars province)

چکیده [English]

This research investigates the carbon sequestration potential for Pistachio atlantica Desf  in Firuzabad Pistacia and amygdalus forest research inFarsprovince. Using Random-systematic inventory for determining the number of trees in 5-cm diameter classes, 3 trees were selected in each diameter class, they were cut and trunk, branches, leaves and litter were weighted separately.  Samples were transferred to laboratory. Organic carbon and its conversion ratio were measured.  In order to estimate the organic carbon storage in soil, samples were randomly taken in aspects and flat terrains. Their contents were compared with control samples. The results showed that carbon sequestration potential for Pistasia atlantica Desf  is 1.99 tons per hectare and 18654.3 tons in total. Soil carbon storage is 12.78 tons per hectare.Duncantest showed that there is a significant difference among the tree components (p<0.01). The highest and lowest Sequestration belongs to the trunk and leaves, respectively. Leaves and litters have the lowest and highest conversion ratio organic carbon, respectively. These results show that by increasing the density and conserving these forests, much carbon Sequestration can be done by Pistasia atlantica Desf due to their vast distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Pistasia atlantica Desf
  • Firuzabad
  • Pistacia and Amygdalus forest research