تأثیر تنظیم‌کنندة رشد (IBA) و قطر قلمه بر مشخصه‌های کمی نهال سفیدپلت (Populus caspica Bornm.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) یکی از گونه‌های درختی ارزشمند جنگل‌های شمال کشور است که اغلب قلمه‌های آن، قدرت ریشه‌زایی و زنده‌مانی اندکی دارند. هدف از اجرای این تحقیق، افزایش کارایی تولید و بهبود مشخصه‌های رویشی نهال‌های این گونه در نهالستان است. برای رسیدن به این هدف، 2205 قلمة یکسالة P. caspica به طول 18 تا 20 سانتی‌متر در سه طبقة قطری 5، 10 و 15 میلی‌متر تهیه شد. برای هر طبقة قطری یک تیمار شاهد (بدون استفاده از هورمون) و چهار تیمار هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) در غلظت‌‌های 1250، 2500، 5000 و 7500 میلی‌گرم در لیتر در نظر گرفته شد. قلمه‌ها پس از اعمال تیمار هورمون، با استفاده از آزمایش فاکتوریل دوعاملی 5 × 3 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در 3 تکرار (49 تایی) کاشته شدند. بعد از کاشتن نهال‌ها، وجین و آبیاری به‌طور منظم انجام گرفت. نتایج نشان داد که بهترین طبقة قطری قلمه برای تولید نهال سفیدپلت، 10 میلی‌متر است. در مجموع، استفاده از هورمون ایندول بوتیریک اسید با غلظت‌های یادشده توصیه نمی‌شود، مگر اینکه با مشکلاتی مانند کمبود قلمه مواجه باشیم که در آن صورت، نتایج این تحقیق استفاده از این هورمون تا غلظت 2500 پی‌پی‌ام را برای قلمه‌های طبقة قطری 5 میلی‌متر مناسب نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and production efficiency of one year old Popolus caspica Bornm. under different indole butyric acid volume and cutting diameter

چکیده [English]

Natural regeneration of Popolus caspica has serious problem in Caspian region of Iran.  In this research, characteristics of P. caspica’s saplings were evaluated using hormone and different diameter of cutting treatments. Annual cutting ranging from 18 to 20 centimeters in three diameter classes (5, 10, 15 millimeters) were used. Also (IBA) Hormone has been prepared in 5 volumes (Control, 1250, 2500, 5000 and 7500 ppm). This study was carried as randomized completely blokes design in Shalman station, Guilan, north of Iran. Results showed that 10 millimeter cutting is the best one for asexual reproduction of Popolus caspica Bornm. Using up to 2500 ppm Indole Butyric Acid volume is appropriate only for 5 diameter cutting. Other sizes of cuttings or hormone volumes are not appropriate. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • IBA
  • Asexual propagation
  • Popolus caspica
  • Cutting diameter
  • Hormone