بررسی نوع و مقدار بهره¬برداری از منابع جنگلی توسط ساکنان روستاهای مجاور جنگل (مطالعة موردی: منطقة هزارجریب- استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت نوع و مقدار بهره‌برداری از تولیدات چوبی و غیرچوبی جنگل توسط اهالی سه روستای وزوار، اوارد و آغوزدره از روستاهای منطقة هزارجریب بهشهر در استان مازندران طراحی شد. جامعة آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای سه روستای یادشده بودند که 150 نفر از آنان به‌عنوان نمونه بررسی شدند. از طریق پرسشنامه و مصاحبة حضوری، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان، و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ (63/0) به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که پاسخگویان مقدار کل بهره‌برداری از جنگل را در حد متوسط ارزیابی کردند. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره حاکی از آن است که مردم بومی و حاشیه‌نشین جنگل اغلب از چوب درختان و درختچه‌های جنگلی برای ساخت‌وساز و نیز تأمین سوخت (6/76 درصد) بهره گرفته‌اند. همچنین جوامع روستایی مورد بررسی از دیگر محصولات غیرچوبی جنگل به‌مقدار زیادی به‌منظور تأمین مواد غذایی، تعلیف دام و مصارف دارویی استفاده کرده‌اند. در مقالة حاضر با توجه به نتایح به‌دست‌آمده، پیشنهادهایی بیان شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأمین سوخت فسیلی مورد نیاز روستاییان، بهینه کردن بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل و ایجاد اشتغال در منطقة مورد بررسی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the type and amount of utilization of forest resources by rural people in marginal villages (Case study: Hezarjerib region- Mazindaran province)

چکیده [English]

The main object of this research was to distinguish the types and amount of utilizations of the wood and non-wood forest products in three villages including Vezvar, Evard and Aghooz-darreh in the Hezarjerib, Behshahr, Mazindaran province. In this research, statistical society was the head of families of rural people in the studied villages. To collect data, 150 questionnaires were filled out and completed by asking questions from sample people directly. The reliability of questionnaires was obtained with the opinions of experts and examined by using α Cronbach coefficient (0.63). The results showed that the total utilization of forest resources was in an average amount according to people’s answers. The results of multivariate regression indicated that local people living in the studied villages are using the forest wood products for constructions and also as fire woods (%76.6). Rural societies are also harvesting a considerable amount of non-wood forest products as food materials, feeding animals and medicine consumptions. On the basis of the research findings, some suggestions were presented to improve economic situation of the region and also to promote the correct harvesting of forest products toward sustaining natural resources. The most important one is to change life style of rural people in the region. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest Resources
  • Harvesting
  • Rural People
  • Marginal villages