دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 349-470