ارزیابی دو روش‌ عامل بسط زی‌توده و نسبت ریشه به اندام‌های روی زمین در برآورد زی‌تودة درختان سوزنی‌برگ و پهن برگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زی‌تودة رو و زیرزمین، از مؤلفه‌های بسیار مهم اندوختة کربن در بوم‌سازگان‌های خشکی است. امروزه، تخمین مقادیر این مؤلفه‌ها با استفاده از برآورد کننده‌های نااریب اهمیت زیادی یافته است. در برآورد زی‌تودة اندام‌های روی‌زمین، نسبت‌های عامل بسط زی‌توده (Biomass Expansion Factors) و در بخش اندام‌های زیرزمینی، نسبت زی‌تودة ریشه به زی‌تودة اندام‌های روی‌زمین (Root-to-Shoot Ratio) از نسبت‌های کاربردی هستند. در تحقیق حاضر، این نسبت‌ها برای دو گونة سوزنی‌برگ کاج تهران (Pinus eldarica) و سرو نقره‌ای (Cupressus arizonica) و دو گونة پهن‌برگ توت (Morus alba) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia) در جنگلکاری‌های اطراف کارخانة فولاد مبارکه محاسبه و صحت نسبت‌های BEF و R در برآورد زی‌تودة اندام‌های رو و زیرزمین بررسی شد. برای بررسی صحت برآورد زی‌توده با استفاده از عامل بسط، از هر گونه 15 درخت قطع و زی‌تودة واقعی در محل قطع محاسبه شد. همچنین ریشة پنج درخت به‌طور کامل استخراج شد. نمونه‌ها برای تعیین وزن خشک به آزمایشگاه منتقل شدند و وزن خشک اجزای درخت به‌دست آمد. با ضرایب BEF و R به دست آمده، زی‌تودة رو و زیرزمین برآورد و با استفاده از آزمون ‌t جفت‌شده مقایسه شد. نتایج نشان‌داد که بین مقدار واقعی و برآوردی در هر دو روش اختلاف آماری معنی‌داری وجود ندارد. بنابراین می‌توان برای تبدیل اطلاعات درختان سرپای این گونه‌ها به زی‌تودة رو و زیرزمین، در جنگلکاری‌های مشابه، از این ضرایب استفاده کرد. همچنین بررسی‌ها نشان داد که نسبت زی‌تودة انـدام‌های زیرزمین به اندام‌های روی‌زمین سرو  7/6: 1، کاج  5/4: 1، توت  7/3: 1 و اقاقیا 5/3: 1 است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of biomass estimation methods for conifers and broadleaves trees: Biomass Expansion Factors and Root-Shoot Ratio

چکیده [English]

Above ground and below ground biomass are important components of terrestrial ecosystem carbon stocks. Today, estimation of these components got crucial importance. For estimating aboveground and belowground woody plant biomass, Biomass Expansion Factors (BEF) and Root-Shoot Ratio (R) are the most applicable ratios. In this research, these we assessed these ratios for estimation of above and belowground biomass of four tree species in Mobarake Steel Complex plantations. These four species comprise of two conifer and two broadleaves (Eldar Pine, Arizona Cypress, Mulberry, Black Locust). For the aims of this study, 15 trees of each species were cut down and fresh biomass were measured in the field. Subsamples of fallen trees were taken and dry mass were measured at laboratory. Then, BEF and R were calculated. Using paired t test, actual and estimated above and belowground biomass were compared and result showed no significant difference. So, using these ratios is reliable for converting measured standing tree variables to biomass. Also, root-to-shoot ratio for Eldar Pine, Arizona Cypress, Mulberry, Black Locust was 1: 4.5, 1: 6.7, 1: 3.7 and 1: 3.5, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arizona Cypress
  • Black Locust
  • Eldar Pine
  • Mulberry
  • Mobarake Steel Complex
  • Unbiased estimation