پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آتش‌سوزی جنگل از مخاطرات مهم در عرصه‌های طبیعی جنگل‌های ایران و بویژه در جنگل‌های خزری است. پهنه‌بندی عرصه‌های جنگلی از نظر احتمال وقوع آتش‌‌سوزی، یکی از تدابیر سازمان‌های اجرایی و آموزشی برای شناسایی و پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی است. در این بررسی با استفاده از روش چندعاملة ترکیب خطی وزنی (WLC) و تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در محیطGIS پارک ملی گلستان با هدف تعیین مناطق دارای احتمال زیاد خطر، پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی صورت پذیرفت. معیارهای مختلف از عوامل چهارگانة اقلیم، توپوگرافی، پوشش گیاهی و عوامل انسانی به روش‌های مختلف محیطGIS تهیه شدند. نقشة موقعیت مناطق آتش‌سوزی در سنوات گذشته تهیه شد، و احتمال وقوع آتش‌سوزی در هر یک از طبقه‌های معیارهای عوامل چهارگانه محاسبه شد. با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و با توجه به سهم وقوع آتش‌سوزی در هر طبقه و مقایسه‌های زوجی وزن معیارها تعیین شد. با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی لایه‌های مختلف با هم ترکیب و نقشة احتمال وقوع آتش‌سوزی تهیه شد و با دسته‌بندی به 4 طبقة کم‌خطر، متوسط، خطرناک و پرخطر، پهنه‌بندی منطقه صورت پذیرفت. نقشة پهنه‌بندی خطر آتش‌سوزی با استفاده از چند نقطة آتش‌سوزی که در فرآیند بررسی، استفاده نشده بودند، ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بیشترین نقاط دچار آتش‌سوزی در مناطق پر‌خطر و خطرناک قرار داشتند. این نتیجه نشان داد که مدل ترکیب خطی وزنی توانست منطقة تحت بررسی را از نظر احتمال وقوع آتش پهنه‌بندی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forest fire risk zone mapping in the Golestan national park using weighted linear combination (WLC) method

چکیده [English]

Forest fires in the Iran and particularly in the northern forests had destructive effects on the physiognomy of these forests. Forest fire risk zone mapping in forest lands is one of the main approaches of recognition and prevention by applied and educational organizations. In this study, the Golestan national park was zoned based on fire risk probability using weighted linear combination (WLC) method and analytical hierarchical process (AHP) in the GIS environment. The various effective factors on fire including climate, topography, vegetation and human elements were prepared using different methods and sources in GIS. The occurred forest fires map was gathered and generated and the fire occurrences rates in each category of four elements were computed. Regards to the fire occurrences rates in each category and dual comparative analysis, the weight of each element was determined using AHP method. The different layers were combined using weighted linear combination method to generate the fire risk probability map of study area. The obtained map for study area was divided to four fire risk category including low, medium, dangerous and high dangerous. The obtained forest fire probability map was assessed using the some unused occurred fire points. The results showed that more of occurred forest fire points were in the dangerous and high dangerous classes. This results show that WLC method could rather zoned the study area based fire occurrence probability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest Fire
  • Golestan National Park
  • Risk zoning
  • Weighted linear combination