ارزیابی رویش شعاعی درختان زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis) با استفاده از دانش گاه‌شناسی درختی در رویشگاه طبیعی آن (مطالعة موردی: علی‌آباد کتول گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

درختان با داشتن دیر¬زیستی بالا، قادرند تأثیرات طولانی¬مدت شرایط اقلیمی را بر پهنای حلقه¬های رویش خود منعکس کنند. در این پژوهش سعی شد تأثیر متغیرهای اقلیمی (بارندگی و دما) بر رویش شعاعی سالیانة زربین در رویشگاه علی¬آباد کتول گرگان بررسی شود. در این تحقیق از 23 درخت زربین (Cupressus sempervirens var. horizontalis)، نمونه¬های رویشی در ارتفاع برابر سینه، با استفاده از متة سال¬سنج استخراج شد. پهنای دوایر سالیانة نمونه¬ها بعد از آماده¬سازی، با استفاده از میز اندازه¬گیری (LINTAB 6)، همراه با برنامه (TSAPWIN)، با دقت 01/0 میلی¬متر اندازه¬گیری شد. تاریخ¬گذاری و تطبیق نمونه¬ها انجام گرفت و بیشترین و کمترین مقدار ضرایب درصد تطابق واریانس¬ها (GLK) در بین نمونه¬ها، 8/75 و 2/59 درصد به¬دست آمد. میانگین مقادیر پهنای دوایر سالیانه استاندارد و شاخص زربین محاسبه شد. طول گاه¬شناسی اصلی حاصل 244 (2010-1767) سال تعیین شد. رابطه رویش و اقلیم با استفاده از روش تابع پاسخ مشخص کرد که حداقل دمای ماه فوریه در فصل رویشی پیشین، مهم¬ترین عامل اقلیمی تأثیر¬گذار بر رشد زربین است. بررسی سال¬های شاخص نشان داد که حداقل فاصلة زمانی وقوع احتمالی رویداد¬های خشک اقلیمی، یک سال و حداکثر شش سال در منطقه است. این تحقیق مشخص کرد که همواره عامل محدود¬کنندة رشد در ارتفاعات پایین بارندگی نیست، بلکه دما نیز در این ارتفاعات نقش خود را آشکار می¬کند. بررسی بیشتر سایر گونه¬ها می-تواند درستی نتیجة این تحقیق را اثبات یا رد کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of radial growth (Cupressus sempervirense var. horizontalis) trees by use of dendrochronology knowledge in its native site (case study: Gorgan Ali abad catool)

چکیده [English]

Trees having long living are able to reflex long effects of climatic conditions on their spread of tree ring width. So in this research was tried analysis the impact of climatic variables (ranging & temperature) on radial growth in Ali Abad catoo’s Gorgan site. In this research between 23 (Cupressus sempervirense var. horizentalis) trees increment cores in diameter of beast height (d.b.h) using an increment borer were extracted. The width of annual rings of samples after making ready by use of measuring table, with LINTAB6 program and correctness 0/01 mm measured. The cross-date and adjustment were done between samples, and maximum and minimum of amount GLK between samples, 0/75 and 59/2 were got. Average amount of tree ring width has been standardized and index of (Cupressus sempervirens var horizontalis) has been calculated. Length of chronology that is got 244 years has been determined. The relationship growth and climate using of course of action response function was figured. That minimum February’s temperature in the last growth season is most important factor of electable climate on growth of (Cupressus sempervirens var horizontalis). The analysis of pointer years showed that minimum chronological distance of eventual event of climatic arid phenomenon is one year and maximum six years in the region. This research was figured consistently the growth limiting factor isn’t raining in the low heights but the temperature also reveals owns role in low heights. Although the necessity of more study on other species can proves or denies the rightness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali abad catool
  • Chronology
  • Cupressus sempervirens var. horizontalis
  • Precipitation
  • Tree ring width
  • Temperature