دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 219-348