بررسی و مقایسة فاکتورهای مؤثر در صدمات بهره¬برداری جنگل در طرح جنگلداری نکا ظالمرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این تحقیق تعیین مقدار صدمه‌ و شناسایی عوامل اصلی ایجاد صدمات بهره‌برداری است. در روش بهره‌برداری تک‌گزینی که سبب ایجاد حفره‌های باز در جنگل می‌شود، موضوعی که تاکنون با‌ وجود مطالعات گسترده کمتر به‌آن پرداخته شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش پیمایش زمینی و اندازه‌گیری صددرصد نقاط خسارت دیده استفاده شد. مقدار صدمه با توجه به معیارهای فائو در قطعات و در هکتار براساس طبقه، ابعاد، شدت و ارتفاع محل صدمه ارزیابی شدند. برای محاسبة داده‌های دو پارسل از آزمون t مستقل استفاده شد. مقایسة چند‌گروهی داده‌های کمی با استفاده از تجزیة واریانس ANOVA یکطرفه و مقایسة چندگروهی داده‌های رتبه‌ای با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس انجام گرفت. در مرحلة قطع، 5/79 درصد صدمه‌ها‌ در ارتفاع بالای یک متری تنه رخ داد. در مرحلة خروج چوب، 45/90 درصد صدمه‌ها از ارتفاع یک متری تنه به پایین تا محل ریشه و گورچة درخت مشاهده شد. متوسط بیشترین صدمه‌ها در دو پارسل در مرحلة قطع و خروج چوب به ترتیب در ابعاد50- 10 سانتی‌متر‌مربع (44 درصد) و بیش از 200 سانتی‌متر‌مربع (64 درصد) مشاهده شد. شدت صدمه در مرحلة قطع یکی است (72 درصد)، ولی در مرحلة خروج چوب با توجه به شیب محل قطع، در پارسل 51 (95 درصد) بیشتر از پارسل 121 (63 درصد) است. در طبقه‌بندی صدمات در مرحلة قطع، مجموع صدمات در پارسل 51 (33 صدمه) بیشتر از 121 (19صدمه) مشاهده شد. در زادآوری، مقدار صدمات در پارسل 51 در هرسه مرحلة رویشی بیشتر از پارسل 121 است که نوع صدمة زخمی‌شدن تنة نهال‌ها در پارسل 51 در مرحلة خال گروه دو برابر شل گروه و نه برابر نونهال و نهال مشاهده شد. به‌طورکلی مقدار صدمات در مناطق شیبدار بیشتر از مناطق کم‌شیب است (چهار برابر) و عدم رعایت جهت‌های قطع تعیین‌شده تأثیر زیادی بر شدت صدمه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effective factors in exploiting the forest damage in forest management plan of Neka Zalem Rud

چکیده [English]

This study aims at determining the main damage caused by logging in single selection method causing open holes in forests. Little is known about this subject, in spite of extensive studies worldwide. Amount of damages based on the FAO criteria in plots and hectare were assessed according to type, size, intensity and height of damages. Quantitative data of two compartments were compared using t-test. One-way ANOVA and Kruskal-Wallis tests were used to compare multiple groups for quantitative and rating data, respectively. Data were collected by survey of land and one hundred percent measurement in damaged parts. In cutting stage, 79.5% damages were occurred in height >1 m. In skidding stage, 90.4% of damages to wood were observed from a height of 1 meter downward the trunk to the tree root and buttress. The average of the most injuries in the two compartments in cutting and skidding stages were observed in size of 10-50 cm2 (44%) and > 200 cm2, respectively. The intensity of damage in cutting stage is the same (72 percent), but higher in skidding stage, because the slope of cut area in compartment 51 is higher than compartment 121 (95 percent versus 63 percent). The total intensity of damages in compartment 51 was higher than compartment 121 (33 damages versus 19). The rate of injuries to regeneration in compartment 51 in all three stages of vegetation development was higher than compartment 121. The types of damages to stem in compartment 51 were 2 up to nine times, depending on the development stages. The total damages in steep slope were more than gentle slopes (4 times). Ignoring the prescribed cutting direction has a large effect on damage caused.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • exploitation
  • Felling
  • Regeneration
  • Skidding