برازش معادلات رشد برای سطح مقطع برابر¬ سینة صنوبر دلتوئیدس در صومعه¬سرا-گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معادله‌های رشد سطح مقطع در سطح توده، با حجم توده ارتباط مستقیم دارند و برازش آن‌ها برای برآوردها و محاسبات توده، مانند برآورد محصول و محاسبات اقتصادی ضروری است. هدف این پژوهش، برآورد معادله‌های رشد سطح مقطع برای مطالعات اقتصادی است. برای برازش این معادلات، قطر برابرسینه و ارتفاع توده در صنوبرکاری‌های نمونة ملی منطقة صومعه‌سرا در دو مرحله اندازه‌گیری شد. این صنوبرکاری‌ها همگی با گونة صنوبر دلتوئیدس کلن 6955 نهالکاری شده بودند. با توجه به قطع درختان در سن کمتر از ده سال در منطقه و کمبود اطلاعات در زمینة رشد درختان در سنین بالاتر، دو قطعه صنوبرکاری‌ 26 و 27 سالة شرکت سهامی جنگل شفارود در مناطق گیسوم و پیلمبرا نیز آماربرداری شد. در مرحلة بعد، معادلات رشد سطح مقطع برابرسینه با استفاده از سه معادلة رشد کرف، هاسفلد و برتالانفی- ریچاردز و روش تفاضل جبری برازش شد. برای مقایسة مدل‌ها و انتخاب مناسب‌ترین مدل علاوه بر مقایسة چشمی منحنی‌ها از آماره‌های نیکویی برازش شامل ضریب تعیین، جذر میانگین مربع خطا و نیکویی برازش آکاییک بهره گرفته شد. در نهایت، معادلات رشد برآورد شده اعتبار سنجی شد. به‌این منظور،30 درصد کل داده‌ها که در برآورد معادلات استفاده نشده بودند، برای برآورد آمارة جذر میانگین مربع خطا به‌کار گرفته شدند. نتایج نشان داد معادلات رشد برآوردشده با مدل کرف نسبت به مدل‌های هاسفلد و برتالانفی ریچاردز تطابق بهتری با داده‌ها نشان می‌دهد. بررسی آماره‌های نیکویی برازش نیز نشان داد معادلات برآورد‌شده با ضریب تعیین 97/0 و جذر میانگین مربعات خطای 5/1 مترمربع در هکتار از دقت خوبی برخوردار است. در نهایت، بر پایة نتایج اعتبارسنجی، جذر میانگین مربعات خطای معادلات برای داده‌های اعتبار‌سنجی، 64/0 متر مربع در هکتار برآورد شد که از نظر آماری تفاوت معنا‌داری با جذر میانگین مربع خطای معادلات برآورد‌شده ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basal area growth equations for poplar (Populus deltoides) in Somee Sara, Guilan province, Iran.

چکیده [English]

The basal area growth equations are directly linked to economic variables such as stand volume. Estimating the stand basal area is essential for economic computation and yield estimation. The main objective of this study is to estimate the basal area growth equations for economic studies. Tree’s diameter at breast height and height were measured in plantations of Populus deltoides Clone No.6955 for two successive years. Due to lack of information on poplar growth at high age, two plantations in Gisoom and Pilambara (with age 26 and 27 years) were also inventoried. Three popular dynamic equations (Korf, Hossfeld and Bertalanffy-Richards) were used for data analysis. Graphical analysis and different statistics (RMSE, R2 and AIC) were used to compare models and select the most appropriate model. Then, the basal area growth equations were validated. For this purpose, 30 percent of collected data were set aside and used to estimate RMSE. The Korf growth equations have been successfully estimated with R² =0.97 and RMSE =1.52 square meter per hectare. The result of validation showed that there is no statistical difference between two set of data in terms of RMSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algebraic difference approach
  • Basal area growth equations
  • Korf model
  • Populous deltoids