ریزازدیادی Endl. Eucalyptus occidentalis

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

گونة Endl. Eucalyptus occidentalis از درختان مهم و تندرشد در زراعت چوب و بهره‌برداری اقتصادی در صنایع چرم‌سازی، کاغذسازی، تهیة اسانس و داروسازی است. در این تحقیق، ریزازدیادی این گونه به‌طریق کشت جوانه در محیط کشت MS و GD بررسی شد. بر روی نمونه‌ها، تیمار سترون‌سازی، استقرار، شاخه‌زایی و ریشه‌زایی اعمال شد. آزمایش‌فاکتوریل در قالب طرح‌ پایة کاملاًً تصادفی به اجرا درآمد. تیمار سترون‌سازی مورد استفاده، غوطه‌وری به‌مدت یک دقیقه در محلول 1/0 درصد کلرید جیوه بود. براساس داده‌های آماری، تکثیر مطلوب و رشد طولی شاخسارة گونة E. occidentalis در محیط کشت MS حاوی هورمون‌های BAP، GA3 و IBA به‌ترتیب در غلظت‌های 5/0، 15/0 و 01/0 میلی‌گرم در لیتر، به‌همراه P.V.P در غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر و بهترین ریشه‌زایی در محیط کشت MS محتوی نصف غلظت نیترات با هورمون اکسین IBA در غلظت ‌میلی‌گرم در لیتر صورت می‌گیرد. سازگاری گیاهچه‌های ریشه‌دار شده در شرایط گلخانه ‌با موفقیت صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micropropagation of Eucalyptus occidentalis Endl.

چکیده [English]

Eucalyptus occidentalis is an important and fast growing species in wood farming and economic exploitation for leather, paper, essence extraction and pharmaceutical industries. In this study, micropropagation of this species was investigated by planting seedlings in MS and GD medium. Sterilization, stability, shooting and rooting treatments were applied to samples as randomized completely design and factorial trails. 0.1 % mercuric chloride solution for 1 minute was used as sterilization treatment. The results showed that appropriate proliferation and elongated growth branches of E. occidentalis were observed in MS medium containing BAP, GA3 and IBA hormones with 0.5, 0.15 and 0.01 mgl-1 concentrations with 200 mgl-1 P.V.P, respectively. The best rooting treatments was obtained in MS medium containing 1/2 Nitrate with IBA, in 1 mgl-1 concentration. Rooted seedlings were successfully adapted in greenhouse conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clone production
  • Eucalyptus occidentalis
  • GD
  • medium
  • Micropropagation
  • MS