تغییرات فعالیت آنزیم¬های دهیدروژناز و اوره¬آز و برخی ویژگی¬های شیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی تودة جنگلی راش (مطالعة موردی: جنگل¬ رزه در غرب استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مراحل تحولی در جنگل‌های بکر و بدون دخالت انسان در چرخه‌های زمانی متفاوت صورت می‌گیرد و سه مرحلة، ابتدایی (initial)، بلوغ (optimal) و پوسیدگی (decay) را شامل می‌شود. در هر کدام از مراحل یاد‌شده، تحولاتی در جنگل مانند تغییرات شدت نور رسیده به کف جنگل روی می‌دهد که در نتیجة آن ویژگی‌های شیمیایی و فعالیت میکروارگانیسم‌های داخل خاک ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. این تحقیق به‌‌منظور بررسی تغییرات فعالیت آنزیم‌های دهیدروژناز و اوره‌آز و برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک در مراحل مختلف تحولی تودة جنگلی مدیریت‌نشدة راش در حوزة شهرستان رضوانشهر انجام گرفت. نمونه‌برداری از خاک به‌طور تصادفی صورت گرفت. برای هر کدام از مراحل تحولی ذکر‌شده پنج نمونه، از دو عمق 10-0 و 20-10 سانتی‌متر گرفته‌شد و فعالیت این دو آنزیم با استفاده از واکنش با سوبسترا، توسط اسپکتروفتومتر سنجش شد. از میان ویژگی‌های شیمیایی، pH، عناصر تغذیه‌ای نیتروژن، فسفر و پتاسیم و همچنین ماده‌ آلی خاک اندازه‌گیری شد. بر پایة نتایج pH و آنزیم‌های دهیدروژناز و اوره‌آز در مراحل مختلف تحولی اختلاف معنا‌دار داشتند و فعالیت آنزیم‌های یاد‌شده در مرحلة پوسیدگی بیشتر از مراحل تحولی دیگر است. بر این اساس می‌توان عنوان کرد مرحلة پوسیدگی شرایط مساعدتری نسبت به دو مرحلة تحولی دیگر از نظر فعالیت میکروارگانیسمی داشته است. این تحقیق همچنین نشان داد فعالیت آنزیم‌های خاک شاخص مناسب‌تری برای بیان اختلافات بین مراحل مختلف تحولی جنگل است، اما ویژگی‌های شیمیایی خاک ممکن است در تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از آنزیم‌ها بسیار مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alteration of dehydrogenase and urease enzymes activity and some chemical properties of soil in different development stages of beech stand (Case study: Rezvanshahr forest)

چکیده [English]

Occurrence of development stages in the virgin forests including initial, optimal and decay are determined by species composition, which is independent from human activity. In all development stages, some differences such as the amount of light reaching to the forest floor influences soil chemical properties and activity of the soil microorganisms. Soil is a living system in which many biological and biochemical processes occur. In all these processes, enzymes play main roles. This study was carried out to investigate the alteration in activity of dehydrogenase and urease enzymes and some chemical properties of soil in different development stages of Fagus orientalis Lipsky forests in Rezvanshahr area. Soil samples were randomly taken from 0-10 and 10-20 cm depths. Activity of dehydrogenase and urease enzymes, using the substrate and the reaction was measured by spectrophotometer. Chemical properties of soil pH, N, P, K and organic matter were also measured. The results indicated that pH and activities of dehydrogenase and urease have significant differences in different development stages and activity of these enzymes in decay stage is higher than the other stages. This study indicated that decay stage could be a better condition for activity of soil microorganisms. Our findings showed that soil enzymes are suitable indices for presenting differences in developmental stages, and soil chemical characteristics can be effective in the interpretation of results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fagus orientalis
  • Forest development stages
  • Soil chemical properties
  • Soil enzymes