به¬کارگیری روش نمونه‌برداری شاخة تصادفی به‌منظور برآورد زی‌توده¬ی اندام‌های هوایی پایه‌های دانه‌زاد و شاخه‌زاد گونة بلوط ایرانیLindl) Quercus brantii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

برآورد زی‌تودة درختی از نظر ارزیابی ساختار و شرایط جنگل، تولید و بهره‌وری اکوسیستم و ذخیرة کربن اهمیت زیادی دارد. از طرفی بررسی مقدار ذخیرة کربن در اندام‌های مختلف درخت، شاخصی از تولید رویشگاه محسوب می‌شود. بیشتر روش‌های برآورد زی‌تودة گیاهی مخرب، وقت‌گیر و هزینه‌برند. از این‌رو استفاده از روش‌هایی که حجم عملیات را در جنگل به حداقل برساند و کمترین آسیب را به اکوسیستم وارد آورد، مورد توجه است. در این تحقیق، استفاده از روش نمونه‌برداری شاخة تصادفی برای برآورد زی‌تودة گونة بلوط ایرانی در استان چهارمحال و بختیاری بررسی شد. به‌این منظور، 30 پایه بلوط ایرانی شامل 16 درخت دانه‌زاد و 14 جست‌گروه در کلاسه‌های قطری و تاجی مختلف به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. آماربرداری از صفات کمی و کیفی و شاخه‌های درختی انجام گرفت. سپس درختان انتخاب‌شده قطع شدند. مقدار زی‌تودة واقعی پایه‌ها با توزین کامل آنها و مقدار زی‌تودة برآوردی با استفاده از روش نمونه‌برداری شاخه تصادفی برآورد شد. مقدار واقعی و برآوردی زی‌توده با آزمون t جفتی مقایسه شد. اریبی و اریبی نسبی و درصد RMSE برآورد نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که اختلاف زی‌تودة واقعی و برآوردی برای قسمت‌های مختلف پایه‌های دانه‌زاد و شاخه‌زاد از نظر آماری معنا‌دار نیست. همچنین این روش در برآورد زی‌تودة درختی در پایه‌های دانه‌زاد و شاخه‌زاد روشی نااریب است. البته درصد RMSE در برگ‌، سرشاخه، شاخه‌فرعی و شاخة اصلی درختان شاخه‌زاد نسبت به کل درخت زیادتر است. نتایج این تحقیق صحت و دقت روش نمونه‌برداری شاخة تصادفی را در برآورد زی‌تودة گونة ‌بلوط ایرانی تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Employing of randomized branch sampling method for estimation of above-ground biomass of oak (Quercus brantii Lindl.)

چکیده [English]

Estimates of tree biomass are useful in assessing forest structure and condition, forest productivity, and carbon stocks. On the other hand, investigating the sequestration of carbon in biomass components including wood, leaves, and branches is considered as a useful indicator of site productivity. Although measuring actual tree biomass directly in the field is undoubtedly the most accurate method, it is labor-intensive, time-consuming, and destructive. Therefore application of non-destructive and indirect procedure is important. In this research, randomized branch sampling method was used for estimating above-ground biomass of Quercus brantii Lindl in Chaharmahal andBakhtiariProvince. For this purpose, 30 trees including 16 individuals with single stem and 14 coppice shoots were randomly selected. Quantitative and qualitative traits and tree branches were measured. Then, actual biomass was measured by weighting all tree components and biomass was estimated by randomized branch sampling method. Actual and estimated biomass was compared by paired t–test. The results showed that there is no significant difference between the amount of actual and estimated biomass in different parts of individuals with single stem and coppice shoots. Also, randomized branch sampling method is unbiased procedure in biomass estimation. Although RMSE (%) was high especially in leaf, branch, secondary branch and main branch versus canopy and total. The results showed that randomized branch sampling can be considered as an accurate method for estimating tree biomass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Above-ground biomass
  • Quercus brantii Lindl
  • Randomized branch sampling