بررسی تبیینی روابط بین عوامل اکولوژیکی مستقر در رویشگاههای اکوتیپ‌های مورد (Myrtus communis L.) با ترکیب‌های موجود در اسانس آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تولید متابولیت‌های ثانویه، تحت کنترل ژن‌ها است ولی مقدار تولید آنها تا حد زیادی به شرایط محیطی قرار بستگی دارد. در این پژوهش به‌ بررسی ارتباط برخی از عوامل اصلی اکولوژیکی رویشگاه‌های درختچة مورد و مقدار اسانس و نوع ترکیبات آن پرداخته شد. به این منظور، 13 رویشگاه عمدة مورد در استان لرستان شناسایی و پس از مراجعه به مناطق، برخی از ویژگی‌های اکولوژیکی رویشگاه، اندازه‌گیری شد. همچنین در این مناطق، نمونه‌های برگ به‌منظور اسانس‌گیری جمع‌آوری شد. نمونه‌ها پس از خشک شدن به‌وسیلة دستگاه کلونجر اسانس‌گیری شد و شناسایی ترکیبات آن به‌وسیلة دستگاهGC  و GC/MS انجام پذیرفت. از روش تحلیل تطبیقی متعارفی(CCA) برای بررسی ارتباط عوامل محیطی و ترکیبات اسانس استفاده شد. نتایج نشان داد چهار ترکیب اصلی اسانس مورد α-Pinene ،1,8-Cineole،  Linalool و Linalyl acetate به‌ترتیب در رویشگاه‌های سپید‌دشت، چم‌سنگر، گز‌مورد و ملاوی، بیشترین مقدار را دارند. محور‌های اول و دوم رسته‌بندی CCA بیشترین مقادیر ویژه (Eiegen value)، به‌ترتیب 87/0 و 72/0 را داشتند. در نهایت عواملی از قبیل ارتفاع از سطح دریا و جهت شیب رویشگاه به‌عنوان عوامل اولیه، و عناصر خاک از قبیل فسفر، کربن ‌آلی، پتاسیم و ازت به‌عنوان عوامل ثانویه مؤثر، بر بازده و ترکیبات اسانس مورد شناخته شدند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An explanatory investigation of relation between Myrtle “Myrtus communis L.” site ecological factors with different essential oil composition in Lorestan province

چکیده [English]

Although production of secondary metabolites is controlled by genes their production amounts are significantly affected by environmental conditions. This study aimed to investigate the effects of some major site ecological factors on essential oil and chemical composition in Myrtus communis L. ecotypes. For this purpose, 13 major sites in the Lorestan province were recognized. After reconnaissance some ecological properties were measured and leave samples were collected to obtain essence. Leaves samples were dried and distillated by Clevenger apparatus and chemical composition were identified by GC and GC/MS. Canonical correspondence analysis, CCA, were used to investigate the effects of major ecological factors on chemical composition amounts contained in essence. Results showed that altitude and aspects as primary factors and soil nutrients such as Phosphorus, Organic carbon, Potassium and Nitrogen as secondary factors affect on myrtle essential oil and chemical composition amounts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canonical Corresponding Analysis
  • Essence
  • Ecological factors
  • Lorestan
  • Myrtus communis L