پیش‌بینی گسترش آتش‌ جنگل با استفاده از مدل رفتار آتش (مطالعة موردی: جنگل ملکرود- سیاهکل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر در جنگل‌های شمال ایران، آتش‌سوزی‌های زیادی رخ داده است. آگاهی و پیش‌بینی چگونگی رفتار و گسترش آتش جنگل، در مدیریت، اطفای آن راهگشا خواهد بود. برای شبیه‌سازی و بررسی رفتار آتش جنگل که به وسعت 24 هکتار در ناحیة ملکرود از جنگل‌های سیاهکل در آذرماه 1389 رخ داد و 15 ساعت ادامه داشت، از شبیه‌ساز سطح آتش FARSITE استفاده شد. متغیرهای ورودی این مدل شامل سه گروه: مادة سوختنی، توپوگرافی و شرایط آب‌و‌هوایی است. سطح و شدت آتش‌سوزی‌های جنگل تا حد زیادی به تغییرپذیری مکانی و تیپ مواد سوختنی وابسته است. در این تحقیق، نقشة مؤلفه‌های اصلی مواد سوختنی جنگل شامل تیپ پوشش گیاهی، تاج پوشش، تراکم مادة سوختنی و بار لاشبرگ به‌صورت کار میدانی در آبان 1391 تهیه شد. دادة توپوگرافی ناحیه از نقشه‌های توپوگرافی رقومی با مقیاس 1:25000 به‌دست آمد. دادة آب‌و‌هوا از گزارش‌های هواشناسی تهیه‌شده در نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی دریافت شد. نقشة لکة آتش‌ مشاهده‌شده با استفاده از GPS برداشت و به عنوان نقشة واقعیت زمینی برای ارزیابی قابلیت شبیه‌ساز استفاده شد. بر اساس نتایج، 42 درصد از ناحیة سوخته‌شده به‌ درستی در طول زمان مربوط، شبیه‌سازی شد. انتظار می‌رود با در نظر گرفتن دادة باد متغیر مکانی و مدل‌های مادة سوختنی محلی مناسب، بتوان شبیه‌سازی را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Predicting Forest Fire Spread Using Fire Behavior Model (Case study: Malekroud Forest-Siahkal)

چکیده [English]

In recent years there have been many fires in Iranian Northern forests. Knowledge and prediction of forest fire behavior and spread will help to effectively fire control management. FARSITE Fire Area Simulator is used to simulate and study the forest fire behavior that occurred in Malekroud in Siahkal Forests with an area of 24 hectare, in December 2010 that lasted 15 hours. Input variables of the model consist of three groups: fuel, topography, and weather conditions. The area and intensity of wildfires is strongly dependent upon the spatial variability and type of fuels. In this study, map of major components of surface fuels such as vegetation type, canopy cover, fuel density and litter load was prepared during fieldwork in November 2012. Topographic data of the area were derived from the 1: 25,000 scale topographic digital maps. The weather data were received from the meteorological reports collected at the closest weather station. The observed fire scar map was GPS-surveyed a year after wildfires occurred and was used as the ground truth map to assess the capability of the simulator. Based on the results, 42% of the burnt area is correctly simulated during the relevant time. It is expected that by considering spatially varying wind data and appropriate custom fuel models can improve the simulations.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • FARSITE Fire Area Simulator
  • Fuel
  • Siahkal Forest
  • Topography
  • Weather