گیاه‌پالایی سه گونة درختی زبان¬گنجشک، نارون¬چتری و بید¬سفید (Fraxinus rotundifolia, Ulmus densa, Salix alba) نسبت به فلز سنگین نیکل (مطالعة موردی: پالایشگاه نفت کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آلودگی را می‌توان تغییر نا‌مطلوب خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هوا، آب یا زمین تعریف کرد که سبب به خطر افتادن سلامت، بقا و فعالیت‌های انسان یا دیگر موجودات زنده می‌شود. آلودگی ناشی از فلزات سنگین به‌علت پایداری در محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این تحقیق ارزیابی توان گیاه‌پالایی سه گونة زبان‌گنجشک (Fraxinus  rotundifolia)، بید‌سفید (Salix alba) و نارون چتری (Ulmus densa) در جذب عنصر سمی نیکل از طریق برگ در حریم پالایشگاه نفت کرمانشاه است. نمونه‌برداری از برگ گونه‌های درختی در دو منطقه (پارک شاهد به‌عنوان منطقة آلوده و محوطة بیمارستان فارابی به‌عنوان منطقة شاهد) در سه نوبت در ابتدای فصل رویش (اواسط اردیبهشت)، میانة فصل رویش (اواسط مرداد‌ماه) و پایان فصل رویش (نیمة دوم مهر‌ماه قبل از خزان برگ‌ها) انجام شد. پارک شاهد در شرق پالایشگاه و در فاصلة نزدیک به‌عنوان منطقة آلوده و محوطة بیمارستان فارابی در فاصلة دورتر از پالایشگاه به‌عنوان منطقة شاهد انتخاب شد. بعد از عصاره‌گیری، مقدار فلز نیکل با دستگاه ICP اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که در مناطق مورد بررسی، فاصله و جهت وزش باد تأثیر معنی‌داری در پراکنش فلز سنگین نیکل ندارد. همچنین در دو منطقة مورد نمونه‌برداری (منطقة آلوده و شاهد) در اوایل فصل رویش برگ گونة بید سفید به‌طور معنی‌داری بیش از دو گونة دیگر نیکل جذب کرد. در عین‌حال در منطقة آلوده جذب نیکل در برگ گونة زبان‌گنجشک و نارون چتری روند افزایشی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nickle phytoremediation by leaves of planted species (Fraxinus rotundifolia, Ulmus densa, Salix alba) (Case study: Kermanshah oil refinery area)

چکیده [English]

Pollution can be defined as an undesirable change in physiochemical and biological properties of air, water, or land that can damage human or living organisms health, survival and activities. The pollution induced by heavy metals due to their stability in environment is important. The purpose of this research was to investigate the phytoremediation ability of Nickel uptake for three species including, ash (Fraxinus rotundifolia), willow (Salix alba), and elm (Ulmus densa) aroundKermanshah refinery in 2011. Sampling was performed in two locations during growing season in three times, at beginning (May), middle (August), and end (October) of season.ShahedPark which is near the refinery was selected as polluted location andFarabiHospital far from refinery as control location were selected. ICP method was used to measure nickel content after extraction. Results showed that distance from pollution source and wind direction had not significant effects on nickel dispersion in study locations. Also there was more nickel content in leaves of willow in sampling locations at the beginning of growing season. In addition, the results indicated that the rate of nickel accumulation in ash and elm had upward trend in growing season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fraxinus rotundifolia
  • Salix alba
  • Ulmus densa
  • Phytoremediation
  • Nickle