تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

2 علوم تحقیقات

3 دانشگاه آزاد واحد مشهد

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بررسی اکولوژیک گلسنگ‌ها در جنگل‌های معتدله، پیشینه‌ای طولانی دارد، اما این موضوع در ایران علمی نوپاست و بررسی‌های اندکی به‌ویژه در زمینة تنوع گونه‌ای گلسنگ در جنگل‌های خزری کشور صورت گرفته است. در همین راستا این پژوهش با هدف بررسی و شناخت گلسنگ‌های پوست‌زی در جنگل‌های جنوب نوشهر در تیپ اوری- لور صورت پذیرفته است. برای نمونه‌‌برداری عناصر گلسنگی از قاب‌های 60×40 سانتی‌متری که در ارتفاع برابرسینة  پنج گونة‌ درختی اوری، لور، کرب، سفیدکرکو و ون قرار می‌گرفت، استفاده شد. در مجموع درصد و نوع گلسنگ‌های پوست‌زی در 300 کوادرات ثبت شد. سپس با استفاده از شاخص‌های تنوع، غنا و یکنواختی، مقادیر تنوع گونه‌ای مربوط به هر گونة درختی در این تیپ محاسبه شد. بر اساس نتایج و با استفاده از آزمون دانکن مشخص شد که گونة اوری به‌طور معنی‌داری نسبت به دیگر گونه‌ها مقادیر بیشتری از شاخص‌های تنوع را به خود اختصاص داده است که این افزایش تنوع عناصر گلسنگی،‌ خود ناشی از سرشت اکولوژیک و مورفولوژی مناسب‌تر پوست گونة‌ اوری در استقرار گلسنگ‌های پوست‌زی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corticolous lichen diversity in the Quercus-Carpinus type to separate tree species (Case study: Nowshahr forests)

نویسندگان [English]

  • M Nimvari 1
  • A. Mataji 2
  • M. H. Moniri 3
  • S.M. Hosseini 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Although the ecological study of lichens in the temperate forests have a long history ، but it is new scientific research and studies in Iran, especially little study has been made in Caspian forests about the diversity of lichen species. This study aims at examining and identifying the curticolus lichens in the south forests of Nowshahr in Quercus - Carpinus type. The sampling frame (60 × 40 cm) was placed at breast height of five tree species including Quercus macranthera, Carpinus orintalis, Acer campester, Acer hyrcanum and Acer campestar. A total of 300 quart of lichens was recorded, then using the diversity indices such as richness, evenness and diversity​were calculated for each tree species in this forest type. Duncan's test showed that Quercus macranthera had significantly higher diversity index ​​than the other species. This stems from the suitable ecological and morphological conditions of Quercus macranthera bark in the establishment of curticulos lichens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercus – Carpinus
  • Species diversity
  • Forest
  • Lichen