نتایج ده‌سالة اثر فاصلة کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی پایه¬های ون (Fraxinus excelsior L.) در جنگلکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور تعیین مناسب‌ترین تراکم کاشت گونة‌ ون در جنگلکاری، اثر سه تیمار فاصلة کاشت 5/1×5/1، 2×2 و 5/2×5/2 متر بر صفات کمی و کیفی پایه‌های ون بررسی شد. این تحقیق در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار در عرصه‌ای در جنگل‌های شرکت چوب و کاغذ مازندران واقع در 13 کیلومتری جنوب شهر ساری، با شیبی حدود 5 درصد، در جهت شمال غربی و ارتفاع 250 متر از سطح دریا اجرا شد. بعد از یک دورة ده ساله، صفات زنده‌مانی، قطر یقه، قطر برابرسینه، ارتفاع و کیفیت پایه‌ها بررسی شد. نتایج ده‌ساله نشان داد که اثر فاصلة کاشت بر زنده‌‌مانی ون در سطح 95 درصد، بر قطر یقه و قطر برابرسینه در سطح 99 درصد و بر حجم در هکتار توده در سطح 99 درصد معنی‌دار شد. اختلاف بین فاصله‌های کاشت از نظر ارتفاع پایه‌های ون معنی‌دار نبود. کمترین میانگین زنده‌مانی پایه‌های ون در سن ده سالگی به فاصلة کاشت  5/1×5/1 متر مربوط بود و تفاوت بین دو فاصلة دیگر معنی‌دار نبود. میانگین قطر برابرسینة ون در فاصله‌های کاشت 5/1×5/1، 2×2 و 5/2×5/2 متر به‌ترتیب 75/2، 56/3 و 81/3 سانتی‌متر به‌دست آمد. میانگین حجم در هکتار با افزایش فاصلة کاشت افزایش یافت. اثر فاصلة کاشت بر ضریب قدکشیدگی و ارتفاع شروع دوشاخه‌شدن و فراوانی پایه‌های دوشاخه معنی‌دار شد (p<0.01). اثر فاصله‌های کاشت بر شادابی و کیفیت تنة پایه‌های ون معنی‌دار نشد. بیشترین مقدار ضریب قدکشیدگی، کمترین درصد دوشاخه شدن و بیشترین ارتفاع شروع دوشاخه شدن به فاصلة کاشت 5/1×5/1 متر مربوط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ten years effect of planting space on some quantitative and qualitative characteristics of ash (Fraxinus excelsior L.) in reforestation

چکیده [English]

In order to determine the most suitable spacing of ash, (Fraxinus excelsior L.), the effect of three levels of planting spaces ( 1.5×1.5, 2×2 and 2.5×2.5 meters) on quantitative and qualitative characteristics of ash were examined. Statistical design used was random completely block design with three replicates. The site is located in north- west aspect, 250 m a.s.l and 5 percent slope in south of Sari in Mazandaran province. After termination of ten years period, survival, height, diameters and some quality traits of trees were measured and recorded. The results showed that the effect of planting space on tree survival (p<0.05), tree collar diameter and diameter at breast height and volume per hectare (p<0.01) were significant. But the difference between treatments was not significant in tree height. The lowest percentage of survival was related to spacing of 1.5×1.5 meters interval of trees and there was no significant difference between two other treatments. Mean diameters of trees were 2.75, 3.56 and 3.81 centimeters and related to 1.5×1.5, 2×2 and 2.5×2.5 meters spacing of treatment, respectively. The mean volume per hectares increased with decreasing of planting space. The effect of planting space on h/d was significant (p<0.01). But the percentage of forking was not significantly affected by planting space. Maximum rate of h/d and minimum percentage of forking were seen in space of 1.5×1.5 meters. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ash
  • Plantation
  • Space of planting
  • survival
  • diameter
  • Height
  • Volume