برآورد مقدار ذخیرة کربن در زی‌تودۀ کاربری‌های جنگل‌های زاگرس شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا

3 استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران ،کرج

4 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده

اکوسیستم‌های وسیع نظیر جنگل‌ها با حجم زیادی از زی‌توده، تأثیر مهمی در ترسیب‌ کربن و کاهش انتشار CO2 دارند. پژوهش حاضر با هدف برآورد مقادیر وزنی ذخیرة کربن در چهار کاربری (بکر، حفاظتی، بهره‌برداری و باغی) در جنگل‌های زاگرس شمالی، در استان آذربایجان غربی انجام گرفت. در هر کاربری در داخل واحدهای همسان، 30 قطعه نمونه برای اندازه‌گیری‌ها و نمونه‌برداری‌های مورد نظر مشخص شد و در داخل قطعات نمونه برخی از مشخصات کمّی درخت مانند قطر برابرسینه تمامی درختان قطعه نمونه از طبقة قطری 10 سانتی‌متر و بالاتر اندازه‌گیری شد. ارتفاع کل (H) قطورترین درخت قطعه نمونه و نزدیک‌ترین درخت به مرکز قطعه نمونه و دو قطر عمود بر همِ تاج نزدیک‌ترین و قطورترین درخت در هر قطعه نمونه اندازه‌گیری شد و نمونه‌برداری لاشبرگ براساس روش نمونه‌برداری مستقیم در قطعه نمونه‌هایی به ابعاد 5/0×5/0 متر در چهار گوشه و مرکز قطعه نمونه اصلی انجام گرفت. نتایج آزمایش‌ها و داده‌های میدانی نشان داد مقدار زی‌تودة کل به‌ترتیب در کاربری‌های بکر، حفاظتی، بهره‌برداری و باغی 12/450، 95/54، 85/12 و 38/5 تن در هکتار است و مقدار کربن ذخیره‌شده در کاربری بکر 15/258 تن در هکتار، در کاربری حفاظتی 52/35 تن در هکتار، در کاربری بهره‌برداری 49/9 تن در هکتار و در کاربری باغی 48/3 تن در هکتار است. همچنین نتایج آزمون دانکن نشان داد که مقدار زی‌توده و ذخیرة کربن کاربری‌های مورد بررسی از اختلاف آماری معنی‌داری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the amount of carbon storage in biomass of different land uses in Northern Zagros Forest

نویسندگان [English]

  • Majid Pato 1
  • Ali Salehi 2
  • Ghavam Zahedi Amiri 3
  • Abbas Banj shafiei 4
1 PhD student of Forest Science, Department of Forestry, Department of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I. R. Iran
2 Associate Prof., Department of Forestry, Department of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, I. R. Iran
3 Prof. Department of Forestry forest economist, Department of Natural Resources, Tehran University, Karaj, I. R. Iran
4 Assistant Prof., Department of Forestry, Department of Natural Resources, University of Urmia, Urmia, I. R. Iran
چکیده [English]

Large ecosystems such as forests with large amounts of biomass play important roles in carbon sequestration, mitigation of CO2 emissions and human life. The present study aimed at estimating the amount of carbon storage in four land use systems (intact, protected, exploited and garden) in northern Zagros forests, western Azarbaijan province. Within each land use in the same unit, 30 sample plots were established and some quantitative characteristics, such as diameter of all trees with DBH > 10 cm were measured. Total height of largest DBH, tree closest to the center of the plot, diameter of crown along two perpendicular directions and the thickest closest tree in each plot were also measured. The litter samples were taken based on direct sampling in 0.5*0.5 m sample plots at the center and four corners of the plot. The results showed the total biomass in intact, protected, exploited and garden land uses were 450.12, 54.95, 12.85, and 5.38 tons per hectare, respectively. The amount of carbon stored in the land uses were 258.15, 35.52, 9.49 and 3.48 tons per hectare in in intact, protected, exploited and garden land uses, respectively. The results of Duncan test also showed there are significant differences in biomass and carbon storage among different land uses. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon sequestration
  • Biomass
  • land use
  • Nnorthern Zagros forests