دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 159-300 

مقاله پژوهشی

برآورد مقدار ذخیرة کربن در زی‌تودۀ کاربری‌های جنگل‌های زاگرس شمالی

صفحه 159-170

مجید پاتو؛ علی صالحی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ عباس بانج شفیعی


تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری

صفحه 171-185

پدرام عطارد؛ فهیمه خیرخواه؛ شهرام خلیقی؛ سید محمد معین صادقی؛ ویلما بایرام زاده


تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان‌غربی)

صفحه 215-231

مریم بخشنده سوادرودباری؛ رحیم ملک‌نیا؛ عباس بانج شفیعی؛ محمدرضا زرگران؛ ضیاءالدین باده یان


وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل‌نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان

صفحه 289-300

فاطمه اسحاقی میلاسی؛ بیت الله محمودی؛ نبی الله یارعلی