ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری محیط ‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار، گروه اقتصاد بین‌رشته‌ای، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران

4 استادیار، گروه اقتصاد بین‌رشته‌ای، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

هدف از این مطالعه، برآورد ارزش اقتصادی ناشی از بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا قشم با استفاده از روش آزمون انتخاب است. بهبود وضعیت محیط ‌زیستی جنگل‌ها در قالب سه ویژگی مرتبط تعریف و از پاسخ‌دهندگان در خصوص میزان تمایل به پرداختشان برای سناریوهای فرضی حفاظت و بهبود جنگل‌ها سؤال شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل لوجیت شرطی تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان داد حدود 78 درصد پاسخ‌دهندگان حامی گزینه‌های بهبود وضعیت محیط‌ زیست هستند و از دیدگاه آنها، ارزش نهایی ویژگی تنوع زیستی (89790 ریال) بیشتر از ارزش نهایی چشم‌انداز طبیعی منطقه است. همچنین زنان، افراد دارای سطح تحصیلات بالاتر، افراد متأهل و افراد مسن‌تر، تمایل بیشتری به مشارکت در برنامه‌های بهبود دارند. نتایج این تحقیق می‌تواند به افزایش آگاهی عموم در مورد این ارزش‌ها کمک کند تا در تصمیم‌های عمومی آگاهانه‌تر مشارکت کنند. همچنین به سیاستگذاران کمک می‌کند تا در شرایط محدودیت بودجه‌ای، برنامه‌ها و پروژه‌های حفاظتی را اولویت‌بندی کنند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An evaluation of visitor’s preferences for improving the environmental status of Hara forests using choice experiment approach (Case study: Hara Biosphere Reserve)

نویسندگان [English]

  • Zahra Mashayekhi 1
  • Afshin Danehkar 2
  • Gholam Ali Sharzehi 3
  • Vahid Majed 4
1 Ph.D., Dept. of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
2 Associate Prof., Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I. R. Iran
3 Associate Prof., Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, I. R. Iran
4 Assistant Prof., Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

This study aims to estimate the economic benefit of the environmental improvements in the Hara forests of Qeshm using choice experiment method. Improvement in the environmental status were defined within the framework of three related attributes and the respondents were asked about their willingness to pay for conserving and improving the mangrove forests in this area. The obtained data were analyzed using conditional logit model. Results showed that about 78 percent of respondents are willing to pay for environmental improvement alternatives. The attribute of bird species number in the Hara forests provides the highest probability for the visitors to pay for an improvement level (89790 IRR per household per trip). Additionally, females, older and married respondents as well as those with higher educational level are more likely to participate in environmental conservation programs. Our valuation results can help to increase public awareness about the multiple values of mangrove forests and contribute to better-informed public decisions. It also allows policy-makers to prioritize conservation programs and projects with limited and tight budgets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice Experiment
  • Conservation value
  • Environmental improvement
  • Preference
  • tourism