پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان

2 دانشیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

4 استادیار گروه جنگلداری مناطق خشک، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده

اقلیم تعیین‌کنندۀ نوع خاک، پوشش‌‌گیاهی و جانوری هر منطقه است و در مقیاس وسیع موجب تنوع در زیست‌بوم‌ها و ترکیب گونه‌ای می‌شود. در مطالعۀ حاضر، پراکنش گونۀ Juniperus excelsa در شرایط حال حاضر و آینده تحت اثر تغییر اقلیم (سال‌های 2050 و 2070) تحت دو سناریوی RCP2.6 و RCP8.5 با سری دادة مدل گردش عمومی HadGEM2_ES با استفاده از مدل توزیع گونه‌ای MaxEnt و 22 متغیر اقلیمی و توپوگرافی، در 160 سایت نمونه‌برداری استان سمنان، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که پس از متغیر ارتفاع از سطح دریا، بارش سردترین فصل سال و درجۀ حرارت متوسط سالانه، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر پراکنش گونه است. همچنین نتایج نشان داد که با ادامۀ روند کنونی گرمایش جهانی، سطح رویشگاه گونه نسبت به شرایط حاضر تحت سناریوی خوش‌بینانه RCP2.6 تا سال 2070، در طبقۀ رویشگاه متوسط 4/82 درصد افزایش، در طبقات رویشگاه خوب و بسیار خوب به‌ترتیب، 3/31 و 3/67 درصد کاهش خواهد یافت و تحت سناریوی بدبینانه RCP8.5 در طبقات رویشگاه متوسط، خوب و بسیار خوب به‌ترتیب 5/76، 98 و 100 درصد با کاهش سطح مواجه خواهد شد. نتایج نشان داد که مدل‌هایی مانند MaxEnt با دقت قابل قبولی، کارایی لازم را برآورد پراکنش گونه دارند و متخصصان می‌توانند از آنها برای ارائۀ راهکارهای حفاظتی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prediction of Juniperus excelsa M.Bieb. geographical distribution using by climate data under the conditions of current and future in Semnan Province

نویسندگان [English]

 • Samira Sadat Fatemi Azarkhavarani 1
 • Mohammad Rahimi 2
 • Mostafa Tarkesh 3
 • Hooman Ravanbakhsh 4
1 Ph.D student of combating desertification, Faculty of desert studies, Semnan University, Semnan, I. R. Iran
2 Associate Prof., Faculty of desert studies, Semnan University, Semnan, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, I. R. Iran
4 Assistant Prof., Faculty of desert studies, Semnan University, Semnan, I. R. Iran
چکیده [English]

The climate is determinative of the soil and flora and fauna of a region and in wide scale causes variation in ecosystem and the species combination. In this study, distribution of Juniperus excelsa were studied on the current and future climate condition(2050, 2070) under two climate change scenarios of Rcp2.6 and RCP8.5 with the GCM dataof HadGEM2-ES by using of MaxEnt model. 22 variables of climate and topography in 160 sites were employed . The resultsshowed  that in addition to  height above sea level, precipitation in  coldest season  and annual mean temperature are the next  important variables on Juniperus excelsa distribution. Also the results show that if the current trend of climate change continues, habitat area of species under the scenario of RCP2.6 till 2070, increases in middle habitat class (82.4%), in good and very good habitat classes, 31.3, 67.3 percent, respectively, and will be reduced and under the scenario of RCP8.5, faces with too much decreasing the area (in middle, good and very good habitat classes, 76.5, 98 and 100 percent, respectively). According  to the results , the models like MaxEnt, with acceptable accuracy have enough  performance in evaluation of species distribution and can be used for strategies of conservation by the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Conservation strategies
 • Irano-Turanian forests
 • MaxEnt model
دوره 9، شماره 2
شهریور 1396
صفحه 233-248
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1395
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396