تأثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری‌های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

2 کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

عملیات پرورشی به‌منظور بهبود کمی و کیفی جنگلکاری­ها، امری ضروری است و تنک کردن به‌عنوان مهم­ترین مرحلۀ آن تأثیر بسزایی در افزایش رویش درختان دارد. در این پژوهش، تودۀ همسال توسکای ییلاقی و پلت سری چندلا واقع در شمال شهرستان زیرآب استان مازندران، برای مقایسۀ اثر سه مرحله تنک کردن بر رویش قطری بررسی شد. در مجموع 318 درخت انتخاب و قطر برابرسینه و دیگر مشخصه­های کمّی اندازه­گیری شد. سه درخت از هر طبقۀ قطری پنج سانتی­متری (در مجموع 45 درخت) به­طور تصادفی برای برداشت دیسک در ارتفاع‌های 20 سانتی‌متری و 130 سانتی‌متری انتخاب و قطع شد. قطر میانه و ارتفاع کامل درخت برای محاسبۀ مقدار رویش قطری درختان به‌دست آمد. به‌منظور مقایسۀ آماری مشخصه­های کمّی هر یک از جنگلکاری­ها و تودۀ شاهد از آزمون t استیودنت استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد میانگین قطر برابرسینه و رویش متوسط قطری هر دو گونه در تودۀ تنک­شده بیشتر از تودۀ شاهد شد. همچنین میانگین قطر برابرسینه و رویش متوسط قطری در توده­های دخالت­شده و شاهد توسکای ییلاقی بیشتر از توده­های دخالت­شده و شاهد پلت بودند. البته ضریب قدکشیدگی درختان پلت در هر دو تودۀ دخالت‌شده و شاهد بیشتر از توده­های دخالت­شده و شاهد توسکای ییلاقی بود. نتایج این پژوهش نشان داد تأثیرات مثبت تنک کردن در ویژگی­های جنگل­شناسی تودۀ توسکای ییلاقی به‌مراتب بیشتر از پلت بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of thinning on Alder (Alnus subcordata) and Persian maple (Acer velutinum) Plantations in Chendella Forest, Mazandaran

نویسندگان [English]

 • M.R. Pourmajidian 1
 • A. Ardeshiri 2
 • A. Fallah 1
 • S.M. Hodjati 1
1 Associate Prof., Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, I. R. Iran
2 M.Sc. of Forestry, Natural Resources Faculty, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, I. R. Iran
چکیده [English]

The tending operations are essential for the quantitative and qualitative improvement of forests and thinning as the most important step has a significant role in increasing the growth of trees. In this research, the even-aged alder(Alnus subcordata) and Persianmaple
(Acer velutinum) stands located in Chendella district in the north of Zirab city in Mazandaran province were investigated to compare the effect of thinning on diameter growth. Three executive rotations were done in these plantations. Close to each plantation, one stand which has received no thinning treatment was selected as the control to compare the effect of thinning treatments on tree characteristics. The D.B.H and other growth parameters of 318 trees were measured. In this investigation 2 or 3 individual trees in each 5cm diameter class (totally 45 trees) were randomly selected to obtain the disk at 20 cm, 130 cm and full length heights for measuring the diameter growth rates. Medium diameter and total height of the tree were measured to calculate the diameter growth of the trees. The Student t-test with SPSS software was used to compare the quantitative characteristics of each of the forest plantations and the control. The results of this study showed that the average DBH and average diameter growth of both species in the thinned stands were higher than the control stand. Also, the mean DBH and average diameter growth in the treated and control stands of alder were more than the treated and control stands of Persian maple. However, the slenderness index of Persian maple trees in both treated and control stands was greater than that of the treated and control alder stands.The results of this study showed that the positive effects of thinning operations on the silvicultural characteristics of alder stands were much more than maple.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caucasian Alder
 • Diameter growth
 • Forest plantation
 • Persian maple
 • Thinning practice
دوره 9، شماره 2
شهریور 1396
صفحه 261-272
 • تاریخ دریافت: 30 تیر 1395
 • تاریخ بازنگری: 29 اردیبهشت 1396
 • تاریخ پذیرش: 16 خرداد 1396
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1396