وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل‌نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم ‌زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد

3 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکدۀ منابع‌ طبیعی و علوم‌ زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

چکیده

منابع جنگلی تأثیر مهمی در رفاه و کاهش فقر در مناطق روستایی و عشایری دارند. زاگرس‌نشینان از گذشتۀ دور تاکنون از محصولات چوبی و غیرچوبی جنگل استفاده می‌کردند و این تولیدات تأثیر اساسی در اقتصاد آنان داشته است. در این مطالعه تلاش شده است تا وابستگی اقتصادی به جنگل در جنگل‌های سردشت شهرستان لردگان در زاگرس مرکزی بررسی شود. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، توصیف و تحلیل کمّی با بهره‌گیری از مصاحبۀ نیمه‌ساختار‌یافته بوده است. ابتدا تأثیر درآمد حاصل از جنگل در اقتصاد خانوار بررسی و سپس خط فقر و شاخص‌های فقر شامل نسبت سرشمار، شکاف فقر، فوستر، گریر و توربک، آمارتیاسن و ضریب جینی محاسبه و بررسی شد. نتایج نشان داد مردم منطقه از 9 راهبرد معیشتی کسب درآمد می‌کنند که درآمد حاصل از کارگری در جایگاه اول قرار دارد و جنگل با درآمد سالانه 27 میلیون ریال برای هر خانوار دومین سهم اقتصادی را با 07/18 درصد داراست. 76 درصد افراد زیر خط فقر قرار دارند که با حذف درآمد جنگل، این عدد به 88 درصد رسیده است و 12 درصد خانوارها به زیر خط فقر منتقل شده‌اند که سبب افزایش 54/1 برابری عمق فقر شده است. شاخص فوستر، گریر و توربک برابر 15/0 بوده است که پس از حذف درآمد جنگل به 23/0 رسیده است. همچنین حذف درآمد جنگل، سبب افزایش 11 درصدی در توزیع نابرابر درآمدها می‌شود. ضروری است با تعیین راهبردهای صحیح نسبت به کاهش وابستگی به جنگل توسط جایگزینی فعالیتی مناسب اقدام کرد تا در نتیجۀ آن شدت تخریب جنگل‌ها کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic dependencies of Forest dwellers on forest resources of Central Zagros in Lordegan City

نویسندگان [English]

  • Fatemeh eshaghi milasi 1
  • B. Mahmoud 2
  • nabiallah yarali 3
1 M.Sc. Student, Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran
3 Associate Prof., Department of Forest Sciences, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, Shahrekord University, Shahrekord, I. R. Iran
چکیده [English]

Forest resources play an important role in welfare and poverty reduction in rural and nomadic areas, since forest dwellers have less income and development than other people, and this affects their use of forest resources and leads to resource degradation. From the past, the Zagros dwellers have used wood and non-wood products, and these products have played a major role in their economy. In this study, an attempt has been made to determine the economic dependencies on forests in the forests of Sardasht, Lordegan city in central Zagros. The approach used in this study was a quantitative description and analysis using semi-structured interviews. First, the impact of forest income on household economy was investigated, and then the poverty line and poverty indicators including headcount, poverty gap, Foster, Greer and Thorbecke, Amartya Sen and the Gini coefficient were calculated and evaluated. The results showed that the people of the region have nine livelihood strategies, where the income from labor is first, and the forest with an annual income of 27 million Rials per household has the second share of the economy with 18.07%.  The poverty frequency was 76 percent which has reached 88% by eliminating the forest income, and 12% of households have been moved below the poverty line, causing an increase of 1.54 times of the poverty depth. Foster, Greer and Thorbecke coefficient was estimated 0.15 that after removing the forest income, it was 0.23. In addition, removing forest income will increase 11% in unequal distribution of incomes. It is necessary to determine the correct strategies to reduce the forest dependence by replacing the appropriate action and, as a result, reduce the amount of forest degradation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest income
  • local communities
  • poverty indicators
  • Zagros forests